Summa sidvisningar

fredag 4 oktober 2013

Befolkningens hälsa eller folkhälsa... i Gävleborg

 
Under två dagar har jag som landstingspolitiker förkovrat mig i ämnet folkhälsa eller som svensk förening för folkhälsoarbete uttrycker det... befolkningens hälsa.
Övriga deltagare under dessa dagar var länspolitiker i det nyss bildade Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg - NSFG. Till nätverkets hjälp finns ett sekretariat bestående av fyra personer från Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Landstinget och Kommunerna.

Detta nätverk jobbar idag med tre fokusområden
-Delaktighet och inflytande
-Ekonomiska och sociala förutsättningar
-Barns och ungas uppväxtvillkor

Under två intensiva dagar i ett viktigt ämne,  fick jag onekligen en mängd fakta som med all rätt, blev belysta utifrån skiftande politisk bakgrund och värderingar. Här fanns givetvis massor av gemensamma nämnare...

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan.
En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör vara så jämlikt fördelad som möjligt. Här finns skillnader mellan män och kvinnor, socioekonomiska faktorer, invandrare och svenskar osv. Det alla dock var överens om var att folkhälsoarbetet inryms i alla politiska beslut.

Politiker måste kunna se sambanden mellan...

-Livsvillkor
Demokrati och delaktighet
Barns uppväxtvillkor
Utbildning och arbete
Livsmiljöer
Socialt kapital

-Levnadsvanor
Rökning
Alkohol och droger
Fysisk aktivitet
Matvanor
Sexualvanor
 
-Sjukdomar
Cancer
Hjärt- och kärlsjukdomar
Diabetes
Psykisk ohälsa
 
I Gävleborg sker återkommande uppdateringar genom Samhällsmedicin, där man på ett överskådligt sätt kan hämta in uppgifter om sakernas tillstånd gällande hälsoläget.

Själv säger tack till Jan Linde - Ordf i Svensk Förening För Folkhälsoarbete - för två givande dagar... På återseende i ett viktigt ämne!
--

Nöjd Levnad
Äta lite, dricka vatten,
Roligt sällskap, sömn om natten,
Käckt arbete, lägligt bo,
Stillhet någon stund på dagen;
Det är lagen,
För min hälsa och min ro
Olof von Dalin 1708-1763