Summa sidvisningar

söndag 15 februari 2015

Skador i vården ett problem

 
Varje år drabbas kanske upp emot etthundratusen människor i Sverige av vårdskador på våra Hälso- och Sjukvårdsenheter, enligt en studie som Socialstyrelsen gjort. Organskador, smärta, blödningar och infektioner... Skadorna beror främst på brister i strukturer och rutiner, vilket betyder att många av dem hade kunnat undvikas. Ca 3000 människor dör.

Från den 1 januari 2011 har Sverige en Patientsäkerhetslag - på initiativ av f d Socialminister Göran Hägglund (KD) - vilken ställer högre och tydligare krav på vårdgivaren att arbeta systematiskt och förebyggande med patientsäkerheten. Lagen syftar till att göra vården säkrare för patienten och att minska antalet vårdskador. Ansvaret åvilar självklart på landstingsstyrelserna i respektive landsting i Sverige. Vårdskadorna ska enligt lagen förebyggas genom att risker för vårdskador identifieras och analyseras, samt undanröjs eller begränsas.

I dagarna har så Kvalitets- och patiensäkerhetsberättelsen för Gävleborg 2014 publicerats. I sammanfattningen av denna ser det ut som allt fungerar bra och bara har blivit bättre trots att det tydligt framgår i rapporten att:

  • Vårdrelaterade infektioner, VRI, ökar. Förutom lidande belastar detta sjukvården med åtskilliga extra vårddagar och givetvis ökade kostnader. I Sverige beräknas detta till en kostnad av 6,5 miljarder kronor varje år.
  • Registrering i Senior Alert minskar.
  • Fler anmäler till patientnämnden.
  • Det faktum att fler kvinnor än män lämnar in anmälningar till patientnämnden ger vid handen att fler kvinnor än män drabbas av vårdskador.
  • Förtroendet för sjukvården sjunker.
  • Tillgången till hälso- och sjukvården minskar.
  • Beläggningsgraden ökar.
Budskapet bör ge eftertanke till styrande i regionen och inte likt strutsen allt för ofta ”stoppa huvudet i sanden”.
Alla har vi ett ansvar att minimera vårdskador. Politiker i ledande befattning, chefer, hälso- och sjukvårdspersonal och socialstyrelsen.

Till detta får inte glömmas god kommunikation och information till drabbade patienter och deras anhöriga. Inte minst dessa har mycket att lära vården. Det sistnämnda en läxa att lära enligt tidigare ordförande i patientnämnden.