Summa sidvisningar

lördag 29 september 2012

Uppdraget utfört...!


Igår var det Neurodagen 2012 i Sverige. Själv var jag inbjuden till Bollnäs i paneldiskussion med landstingspolitiker och verksamhetsföreträdare i länet utifrån en enkät som gjorts om hur den neurologiska rehabiliteringen försämrats i Gävleborg.

Förutom presentation av Alfta Rehabs verksamhet fick vi ta del av landstingets egen verksamhet i ämnet rehabilitering och habilitering i detta viktiga ämne. Det sistnämnda bland annat genom Avd 70 i Sandviken.

I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Här kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, epilepsi och MS men också folksjukdomarna stroke, restless legs, demens och migrän. Den som drabbas får stora problem i både vardag och arbetsliv. Många tvingas sluta arbeta och blir beroende av personlig assistens. Översatt till Gävleborg är det över 10 tusen med neurologisk sjukdom.

Det som drabbade patienter enligt lag har rätt att kräva är att efter insats från hälso- och sjukvården är rehabplanering, uppföljning och sist men inte minst vägledning i att på rätt sätt ta eget ansvar mycket viktigt.

I träffen med representanter för Gävleborgs - Neurologiskt Handikappades Riksförbund - framgick med all tydlighet att här finns åtskillligt att förbättra... alltifrån möjligheten till läkarkontakter, där neurologer saknas, till avsaknad av information för de drabbade i länet, vilken rehabhjälp man kan få. Bristen eller svårigheten att få läkarordinerad rehabilitering med anpassad medicinering nämndes också.

Själv påminde jag om både den brist på neurologer som finns i Sverige och de stora regionala skillnader som finns i den svenska neurologisjukvården. Är det månne en nationell strategi och ökade resurser för att fler ska få den behandling de behöver, som skall till.
I Stockholm, Västerbotten och Uppsala finns det fem-sex gånger så många neurologer per capita jämfört med Gävleborg. I Västerbottens län får 73 procent av MS-patienterna träffa sin läkare inom tolv månader. I Kalmar, Värmland och Västmanland är motsvarande siffra under 30 procent. Fortsättningsvis kan nämnas skillnader gällande patientnöjdhet, rätt vård, akutbehandling,...

Visst, jag vet att vi i Sverige har det kommunala självstyret, men kanske är tiden mogen för en nationell strategi. Vården måste bli mer jämlik. Jag lovade att ta med detta till vår Socialminister Göran Hägglund, vilken jag idag träffade i Stockholm vid Utbildningsdag för Kristdemokrater, vilket jag härmed bildledes meddelar.

Han gav mig förståelse för problemet och gav mig samtidigt uppmuntrande besked om att läkarutbildningen kraftigt har ökat sedan han tillträdde som socialminister 2006.

Nu vill jag i min roll som landstingspolitiker följa upp den negativa upplevelsen i Gävleborg av rehabilitering för neurologpatienter och därvid också uppmana den egna verksamheten att börja leva upp till sina åtaganden.


"Att känna livsglädje med neurologisk sjukdom"...
var ett av många budskap i gårdagens Neurodag 2012 i Sverige

fredag 21 september 2012

Skattehöjning på gång... igen!

 

Med jämna mellanrum beslutas det om skattehöjning i Landstinget Gävleborg. Den senaste var för tre år sedan med en höjning à 30 öre. Detta för att täcka kommande års underskott.

Då liksom nu saknas en grundläggande analys av orsakerna till att hälso- och sjukvården alltid går med underskott. Dagsfärsk prognos ger vid handen att i år kommer divisionerna inom hälso- och sjukvården att ge ett resultat på -157 mnkr. Årliga underskott, trots att det varje år skjutits till extra pengar till lagda ekonomiska ramar för dessa enheter, är ett faktum.

När vi från Samverkan Gävleborg efterfrågat om orsak till dessa årliga underskott och framför allt tankar på åtgärd värd namnet har detta lyst med sin frånvaro. Efter ett krav i fullmäktigesammanträdet i juni i år på en analys- och handlingsplan fick vi så häromdagen i landstingsstyrelsen ett första spår av tankar i ämnet. Till sin helhet återkom de socioekonomiska faktorerna i Gävleborg med tydlig emfas. Åldrad befolkning, låg utbildning, hög arbetslöshet, fettmaproblematik mm.

Nästa vecka kommer så tankar på åtgärder... själv tänker jag åtskilligt på den personalpolitik idag som leder till ständigt ökade kostnader för inhyrd personal,... idag summor vida överstigande det prognostiserade underskott vi årligen lever med.

I media ger landstingsrådet Eva Tjärnström en bekymrad inställning och utesluter inte en skattehöjning. Själv säger jag att skattehöjning är ingen framkomlig väg... det som behövs är ett maktskifte och det lär dröja till nästa val 2014.
måndag 17 september 2012

Sänkning av pensionärernas skatt

 
I det budgetförslag som Alliansregeringen lägger fram i riksdagen denna vecka finns förslag på en fjärde sänkning av pensionärernas skatt. De flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Samtidigt höjs bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad. Detta skriver de fyra partiledarna för alliansen idag i DN.
                               
I Europa upplever de flesta tuffa beslut om åtstramningar. Befolkningen i alltför många länder kommer under många år att tvingas leva med skattehöjningar och neddragningar i välfärden.

I Sverige är situationen annorlunda tack vare en ansvarsfull politik som säkrat en stark och stabil grund för svensk ekonomi. I höstens budget kan därför regeringen presentera viktiga framtidsinvesteringar för fler jobb och förstärkningar för ekonomiskt utsatta grupper.

Tack vare kristdemokraternas envetna kamp får pensionärerna ytterligare en skattesänkning. Den är alldeles för liten utifrån vårt perspektiv men bättre än inget! Detta innebär att vi kristdemokrater kommer att fortsätta kampen för att pension och lön ska beskattas lika,... vi fortsätter inför nästa budget och om vi inte når ända fram då heller så får väljarna ge oss större stöd i valet 2014.

Dagens orättvisa måste rättas till!

 

onsdag 12 september 2012

Skolavbrott i Europa

 
Idag bevistar jag en internationell konferens - Sundsvall - med syftet att utbyta kunskap och erfarenhet om hur skolavbrott kan motverkas i Europa.

Temat är mycket högprioriterat inom EU och även i Sverige. Ett av de viktigaste målen för EU 2020-strategin är att minska elevers avhopp från studier (till och med gymnasienivå) till 10 procent inom den Europeiska Unionen. Den genomsnittliga nivån för avbruten skolgång är mellan 14 och 15 procent inom EU och varierar mellan medlemsstater från cirka 5 procent till sämsta fall, nästan 37 procent. Detta innebär att mer än sex miljoner unga människor mellan 18 och 24 år lämnat sina studier eller avslutat på en lägre utbildningsnivå. En stor del av dem har endast fullföljt grundskola. I Sverige avbryter ungefär var tredje elev studierna helt eller behöver längre tid än tre år på sig för att fullfölja sin utbildning.

Konsekvenserna för avbruten skolgång är mycket allvarliga både på individuell och på global nivå.
Konferensen vill uppmärksamma detta växande hot mot vår framtid genom att dela kunskap och erfarenhet inom detta område, samt för att utbyta bäst praxis om bekämpning av skolavbrott i Europa. Förutom svenska föreläsare har föreläsare från Norge,  UK och Österrike inbjudits.
Konferensen arrangeras av Landstinget Västernorrland som värd i samband med Assembly of European Regions Kommitté 3 höstmöte för frågor om utbildning, kultur, ungdomar och internationella samarbeten.

Helt klart är att detta på lång sikt blir ett hälsoproblem... allt måste göras för att minska andelen elevers avhopp från studier.

Mer information kommer att läggas ut inom kort på www.aer.eu
..
 


onsdag 5 september 2012

Makten över verkligheten

En stor del av min vardag, som oppositionsråd för KD, är att besöka verksamheter inom Landstinget Gävleborgs domäner. Här finns allt från mötet med enskilda patienter, chefer eller delar av olika personalgrupper. Dessa möten förtydligar onekligen den bild, som jag får mig presenterad, i egenskap som ledamot i landstingsstyrelsen. Här blir bilden både bättre eller sämre, helt klart!

Idag hade jag så tackat ja till inbjudan, genom Samverkan Gävleborgs talesperson Patrik Stenvard... ett antal sjuksköterskor på Gävle Sjukhus ville träffa mig och övriga i landstingsstyrelsen. Till träffen hade endast 4 av de 13 som finns i styrelsen bejakat inbjudan.

Denna träff blev onekligen "en nyttig" påminnelse av den verklighet, som finns bland åtskillig personal på Gävle Sjukhus. Påverkansmöjlighet till förbättringar i den arbetsmiljö man befann sig i var minimal, ...detta var allt från lön, arbetsinnehåll, fortbildning och sist men inte minst "att ständigt uppleva att man inte hann med" och framför allt i detta aldrig känna sig uppskattad av sin arbetsgivare. Några kunde berätta om att hälften av sina arbetskamrater hade lämnat arbetsgemenskapen på avdelningen under något år,... några för ytterligare studier, flyttat till Norge eller sökt andra jobb.

För mig blev det bildligt talat en "rejäl dos av verklighet". Detta möte med verkligheten hoppas jag skall hjälpa mig i mitt försök att påverka de personaldokument som av och till produceras. Dessa som till sist skall vara ledstjärnor i ett viktigt arbete... ett arbete som helt klart skall gagna Gävleborgs medborgare i Hälso- och sjukvårdsfrågor. Utan personal som trivs på Gävle Sjukhus blir det ett B-sjukhus!

Till alla som jag fick möta säger jag än en gång... TACK!
"Don´t give up... at last you gonna win...sure!"
..
Twitter
@KalenIngemar

Samverkan Gävleborg
Carina Östansjö(Fp), Patrik Stenvard(M), Ingemar Kalén(KD), Stig Zettlin(Sjvp)tisdag 4 september 2012

Varvet Hälsocentral - Hudiksvall


Idag har jag haft förmånen med ett besök på Varvet Hälsocentral, Hudíksvall. Här fick jag tillsammans med Kristdemokraternas Landstingsgrupp information om deras verksamhet.

Här bedrivs bland annat en specialiserad verksamhet runt Hjärt- och kärlsjukdom under ledning av hjärtläkare Eskil Hammarström och med en särskild inriktning på att förebygga insjuknande.

För Diabetes, hypertoni och andra sjukdomsgrupper finns goda kompetenser hos sköterskorna på Varvet som kopplas till läkare som efterhand kommer in i verksamheten.  Här upprättas särskilda mottagningar för Diabetes, Kranskärlssjukdom och för Högt blodtryck.

Mottot i den förebyggande inriktningen handlar om att man som patient skall kunna få en konsultation utifrån aktuella besvär eller t ex ärftliga förhållanden.

Vid redan etablerad sjukdom vill man här vägleda patienten så att riskerna för återinsjuknande minskar. Förutom medicinering är fokus på livsstilsfrågor såsom motivering till rökstopp för den som är rökare. Det kan också gälla åtgärder mot övervikt och fram för allt vill man även inspirera till en ökad fysisk aktivitet. Det senare är en ofta outnyttjad medicinering.

Jag blev påmind om - Rapporter från WHO - vilka gör gällande att fysisk inaktivitet nu är den fjärde ledande faktorn bakom ohälsa och för tidig död i världen. Bara högt blodtryck, rökning och diabetes beräknas ha större negativ effekt på folkhälsan. Eftersom brist på fysisk träning ofta är bakomliggande faktorer för högt blodtryck och diabetes så inser var och en vilket potential det finns för att på allvar föra in den fysiska träningen som behandling inom sjukvården och i andra sammanhang.

Själv säger jag ...Imponerande verksamhet till patienternas bästa...
Lycka till!


För stunden ute och motionerar...!