Summa sidvisningar

måndag 22 december 2014

Gott slut och ett Gott Nytt År

 
 
I dagarna upplever vi en turbulens i politikens värld... Kanske bäst att Riksdagen tar julledigt
Nu har man jobbat på övertid med budgeten. Efter ett år med två val och ett kommande år med minst ett val drar politiken ner rullgardinen över helgerna. Full fart blir det inte förrän partiledarna möts i årets första partiledardebatt den 14 januari.

En dag vi aldrig glömmer
Inte ens vi som inte var där kommer att glömma annandag jul 2004 då tsunamin skördade omkring 200 000 offer runt Indiska oceanen. På tio-årsdagen högtidlighålls minnet av en av vår tids största katastrofer i Uppsala domkyrka med kungaparet, ärkebiskopen och statsministern.

Regeringen tar beslutet om nyval
Statsminister Stefan Löfven (S) berättade redan den 3 december att han tänker utlysa nyval. Men först den 29 december kan regeringen fatta beslutet. Riksdagen måste nämligen ha suttit i minst tre månader innan man tar till en så extraordinär åtgärd. 22 mars röstar vi igen, om inte om finns...

Bra, dåligt eller mittemellan?
På nyårsafton avslutas formellt den Nato-ledda militärinsatsen i Afghanistan, Isaf, efter tretton år. Den ersätts av Resolute Support Mission som startar på nyårsdagen där Nato, Sverige och andra länder bistår de nationella säkerhetsstyrkorna med utbildning, råd och pengar.

Ny moderatledare
På eftermiddagen lördag den 10 januari väljs Anna Kinberg Batra, 44, till ny partiordförande (M) efter Fredrik Reinfeldt som haft uppdraget i elva år. Hon blir sitt partis första kvinnliga ordförande och den andra kvinnan, efter Mona Sahlin (S), som haft chans att bli statsminister.
...
Själv ser jag i min backspegel. Det har blivit ett 40-tal blogginlägg, vilka i någon mån avspeglat mitt engagemang som regionpolitiker. Nu väntar "ett stort ark papper" för att använda mig av diktaren Nils Bolanders uttryck. Den nya regionen Gävleborg, där jag kommer att återfinnas i regionstyrelsen, skall förhoppningsvis ge avtryck i den antagna Regionala utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020.  
lördag 13 december 2014

Utmaningar för GävleborgFör att locka fler att leva och verka i framtidens Gävleborg behövs en ökad tolerans för olikheter. I dagarna finns debatten om en alltför stor andel utrikesfödda i vårt land Sverige, där dessa så snabbt som möjligt skall förpassas dit de hör hemma... I krigsdrabbade länder, där livsvillkoren minimerats och där enda möjligheten för att fortsätta leva är att fly.

I den snart nybildade regionen Gävleborg - fr o m 1 jan 2015 - finns människan som utgångspunkt i den hållbara regionala utvecklingen. När så befolkningstalet sjunker är ett nytillskott av människor positivt.
Här måste dock tillskapas olika insatser för att inte utanförskapet skall öka och misstron mot "nysvenskarna" tillta.

I en nyss avslutad rapport från Region Gävleborg - en förstudie om Gävleborgs utmaningar - utanförskap kopplat till kompetensförsörjning - kan följande utläsas.

Uppslag till projektidéer

1. Motverka skolmisslyckanden och avhopp från gymnasieskolan
-Tidiga insatser
-Utveckla metoder
-Motívera för lärande
-Stärk elevernas målbild

2. Stärk ungdomars tilltro till sin egen förmåga

3. Mer kvalificerad praktik

4. Språkstöd på arbetsplatserna

5.Validering

6. Ökad användning av möjligheten att koppla ihop kompetensutveckling för anställda med insatser för individer utanför arbetsmarknaden
--

Syftet med förstudien är att pröva och problematisera regionens utmaningar kring unga och/eller utlandsfödda, vad gäller situationer av utanförskap kopplat till kompetens- och kompetensförsörjningsfrågor.
..
Nu gäller det att se till att teori efterlevs och blir verkstad!

Jfr min blogg i ämnet från ht -12 http://landstingsradingemarkalen.blogspot.se/2012/09/skolavbrott-i-europa.html
tisdag 2 december 2014

Tryggt, tryggare, tryggast...

 
I fredags - 28 november - fick länets ledamöter i Nätverket för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg, där jag deltagit under två år, resultatet av gjord trygghetsmätning i Gävleborg.

Under augusti-september 2014 genomfördes trygghetsmätning i länets samtliga kommuner. Sammanlagt skickades 7 200 enkäter ut till slumpvis utvalda personer i 19 geografiska områden i länet. Dessa har fått möjlighet att besvara 33 frågor som rör trygghetssituationen i Gävleborgs län.

Syftet med undersökningen har varit att få en gemensam nulägesbild för att identifiera problem, planera och genomföra trygghetsskapande insatser. Det är Samhällsrådet i Gävleborgs län, där Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget och Region Gävleborg ingår, som beställt undersökningen.Några huvudsakliga resultat är att:
  • Gävleborgs län redovisar i genomsnitt en normal trygghetsbild för Sverige år 2014, men med tydliga negativa och positiva variationer mellan kommunerna.
  • Invånarnas utsatthet för mängdbrottslighet i länet har reducerats sedan början på 2000-talet och Gävleborgs län har följt denna nationella trend.
  • Problemnivåer något över medelvärdet för kommunerna har identifierats i Bollnäs, Gävle och Sandvikens kommuner år 2014.
  • Mindre geografiska områden som har en högre problemnivå är centrala Gävle, Brynäs och Andersberg, samt Bollnäs tätort.
  • Variationerna vad gäller utsatthet för mängdbrott är stora i länet, men generellt redovisas en låg eller mycket låg utsatthet för mängdbrott det senaste året.
  • De flesta av länets kommuner redovisar en bra trygghetsbild vad gäller utsatthet för brott. Några kommuner redovisar lokala trafikproblem och oro för brott.
..
länk till hela rapporten
http://regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c21101800033513/Trygghetsunders%C3%B6kning+G%C3%A4vleborg+SAMMANFATTNING+2014.pdf
..

onsdag 19 november 2014

Världs-KOL-dagen

 
Idag - 19 november - träffade jag Lotta Sundgren, forskningssjuksköterska och Johanna Sulku, kliniskapotekare i huvudentrén Gävle sjukhus. Detta med anledning av Världs-KOL-dagen. De informerade intresserade om KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

KOL är en lungsjukdom som beror på att lungorna har skadats, bland annat så att luftrören blir trängre än normalt. Man kan då få svårare att andas, känna sig trött, orka mindre och få svårt att ta upp syre.
Sjukdomen orsakas framför allt av tobaksrökning och utvecklas långsamt under flera år. I början kan man ha ganska lindriga besvär, men om man fortsätter att röka och sjukdomen förvärras kan det bli svårt att klara av även enkla vardagssysslor utan hjälp.
Det är ovanligt att man får sjukdomen innan man har fyllt 40 år.

En halv miljon svenskar kan ha KOL

Liksom vid många andra sjukdomar där besvären kommer smygande är det svårt att exakt uppskatta hur vanligt KOL är bland befolkningen. Efter flera undersökningar som har gjorts inom sjukvården, där ett slumpmässigt urval av svenskarna har undersökts, beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL.
Det finns flera skäl till att det inte går att uppskatta antalet säkrare. Bland annat finns det lite olika definitioner på diagnosen KOL. Sjukdomen är ovanlig hos personer under 40 år. Hos personer som rökt under många år räknar man idag med att ungefär hälften av dem har fått KOL vid 75 års ålder.

Rökning största orsaken till KOL

KOL orsakas till allra största delen av tobaksrökning. I tobaksrök finns en mängd giftiga ämnen, förutom nikotin och tjära. Om man under lång tid utsätts för stora mängder damm och rökgaser kan det också öka risken att få KOL.
När kroppens vävnader utsätts för skadliga ämnen aktiveras olika typer av försvarsmekanismer som syftar till att skydda kroppen från skada. En sådan mekanism är inflammation. Oftast får inflammationen en god effekt och gör att man blir frisk från många infektionssjukdomar. Men den inflammation i luftrören som orsakas av långvarig rökning ger skadeverkningar. Dessa skadeverkningar orsakar de förändringar i lungans vävnader som är typiska vid KOL.

 torsdag 13 november 2014

Haraka, haraka...

 
Till Landstingsstyrelsens sammanträde denna vecka - onsd 12 november - kom dagen innan kl 16:27 ett tillägg till dagordningen... Nytt beslutsärende (P 09) hade tillkommit. Tillsättning av regiondirektör till den nya Region Gävleborg, som sjösätts
1 jan 2015.

Innan valet i september var alla överens att vi inte skulle rekrytera några nya direktörer förrän efter valet och en ny landstingsmajoritet hade tillträtt.

Nu har en ny majoritet tillträtt i fullmäktige och snabbt som ögat så kommer ärendet upp om anställning av regiondirektör. Tanken att göra en seriös rekrytering där man kunde ta hänsyn till det utökade uppdraget och där man kunde diskutera vilket ledarskap vi ville se i den nya regionen var glömt. På ett par timmars varsel var den möjligheten bortblåst. Tala om forcering av ett ärende!

Vårt oppositionsförslag var att starta en riktig process under några månader för att i lugn och ro diskutera kravprofil och göra en rekrytering. Under tiden, förslagsvis 6 månader, kunde den befintlige landstingsdirektören få ett tillfälligt förordnande som  brukligt är. Detta kunde man inte gå oss till mötes på utan snabbt som ögat klubbade man igenom en anställning av den nuvarande direktören fram till april 2017.

Jag blir snabbt påmind om mitt andra språk swahili, där det heter..."Haraka, haraka haina baraka"! Bråttom, bråttom har ingen välsignelse...

Den som lever får se! Hur som helst tycks inte alla i landstingsstyrelsen fått med sig "stafettpinnen", vilket vi i Samverkan Gävleborg beklagar.


 
lördag 8 november 2014

Vårdvalet ska vara kvar

 
Efter något mer än en månad i regeringsställning för S-MP, tycks snabbt tagna beslut i viktiga frågor, bli mer av en kvarnsten än ett lyckat språng in i en osäker framtid. Detta kanske mest ett resultat av V´s framgångar i budgetförhandlingarna. Att detta parti helst ser ett avskaffande av rådande valfrihetssystem inom bland annat primärvården, fick vi inom landstinget Gävleborg erfara, när vi häromveckan fick tycka till i en remiss - förslag till ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Svaret blev att ändra lydelsen i denna lag "från ska till får införa valfrihetssystem inom primärvården". Det S-ledda landstinget sällar sig således till ytterligare 7 landsting i Sverige med samma åsikt. Själv reserverade jag mig mot förslaget tillsammans med Samverkan Gävleborg.
Kritiken mot förslaget om att avskaffa lagregleringen om vårdval har varit massiv. Patientföreträdare som Reumatikerförbundet och Sveriges Pensionärsförbund, Vårdförbundet, Läkarförbundet och andra fackliga organisationerna i sjukvården, Sveriges kommuner och landsting (SKL) tycker, att det vore en dålig idé att ge landstingen möjlighet att ta tillbaka makten från patienterna. Ändå har regeringen lagt en proposition om att avskaffa det generella vårdvalet.

Totalt har det blivit 170 vårdcentraler fler i Sverige, tack vare vårdvalet, såväl på små orter som i storstäderna. Nu hamnar frågan på riksdagens bord. Kristdemokraterna sätter sitt  hopp till att riksdagen hanterar frågan seriöst och ställer sig på patientens sida. Patientmakten i vården har kommit för att stanna!
...
Vi kristdemokrater kommer fortsatt att ta fajten för den enskilda människans självbestämmande... Det må gälla familjerna, för fritt val av barnomsorg, fördelning av föräldraförsäkringsdagarna eller för äldres möjlighet att välja utförare i hemtjänsten, mot skatter som bromsar jobb och tillväxt, för civilsamhällets viktiga roll, för en skola som ger kunskap och fostran för livet osv. osv.lördag 1 november 2014

Evig kamp att förbjuda...

 
Sedan slutet av september har tio personer fått uppsöka akut sjukvård efter överdoser av spice i Gävle. Samma mönster med akut sjukvård rapporteras från övriga Sverige... Tre ungdomar från Västerås fick i tisdags föras till sjukhus efter att överdoserat drogen och på Gotland har hela sju personer förgiftats allvarligt bara under ett dygn rapporterar media.

Förmodligen är det samma slags blandning som ligger bakom överdoserna. Det stora problemet är att alla varianter av drogen inte är olaglig, lagstiftningen släpar efter. Men nu kan det vara slut på det.

Folkhälsomyndigheten lämnar om några veckor över en lista på ett 20-tal spicesorter till regeringen, som myndigheten rekommenderar att förbjudas.
– Vi vill göra alla blandningar som finns i Sverige olagliga, det är en evig kamp att förbjuda nya, skadliga preparat, säger Anders Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten.
Förra omgången som lämnades in till regeringen, augusti i år, förbjöds 21 spiceblandningar.

– Vi har jobbat med att förbjuda nya spicesorter sedan 2010 och samarbetar med Giftinformationscentralen. Fallen av överdoser som varit i Gävle och andra platser följer vi självklart noga, säger Anders Persson.

Men problemet med att göra fler preparat olagliga är att det finns en risk för att folk då prövar sig på ännu mer okända och farliga spice-varianter.

– Känner man inte till något om drogen ökar risken för överdos. Men man tänker samtidigt efter mer nu eftersom man har hört om riskerna. Det är inte bra att stoppa kemikalier i sig, det kan gå väldigt illa. Man måste få någon annan slags verklighetsflykt, säger Anders Persson.

Om regeringen antar förslaget kan alla spiceblandningar förbjudas först i februari 2015.

Själv undrar jag vari orsaken till användandet av olika farliga droger bottnar i, eftersom det inte tycks ligga någon brist i information från samhällets sida.


söndag 26 oktober 2014

Vaccin gör skillnad sägs det...

 
Den 21 oktober 2014 startade årets influensavaccination. Håll dig frisk – vaccinera dig!
 
Varje år den här tiden är ofta samtalsämnet bland gravida eller personer som  är 65 år och äldre huruvida man skall ta influensavaccin eller inte.  Personer utöver dessa som erbjuds gratis vaccination mot säsongsinfluensa är också...
Alla personer som har någon av följande sjukdomar och där läkare bedömer att influensa kan orsaka svår sjukdom:
- Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom.
- Astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning.
- Instabil sockersjuka (diabetes mellitus).
- Gravt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller läkemedel.
- Kronisk lever- eller njursvikt.
- Extrem fetma (BMI >40) som påverkar andningen.
- Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.
- Flerfunktionshinder hos barn.
- Hushållskontakter till personer som har kraftigt nedsatt infektionsförsvar (exempelvis benmärgstransplanterade) erbjuds också gratis vaccination.

Om man inte ingår i någon av målgrupperna för gratis vaccination kan man ändå välja att vaccinera dig. Kostnader för det:
  • Influensa Vaxigrip 30 kronor
  • Pneumokocker Pneumovax 175 kronor
  • Pneumokocker (barn) Synflorix 340 kronor
En grundavgift för vaccination på 250 kronor per varje vaccinationstillfälle tillkommer, oavsett om ett eller flera vaccin injiceras. Avgiften gäller även barn och ungdomar under 20 år.

Om man är osäker på om man har rätt till gratis vaccination ska man kontakta sin vårdgivare eller vaccinationsmottagning.
Om man blir sjuk bör man ring sjukvårdsrådgivningen 1177.

Även om man känner sig helt frisk kan man bli allvarligt sjuk av influensans följdsjukdomar. Vaccinet ger ett bra skydd och om man smittas blir man mindre sjuk än man skulle ha blivit utan vaccinet.
Säsongsinfluensavaccinet har effekt i högst ett halvår.

Gör det till en vana att vaccinera sig en gång om året, heter det.


Öppettider för vaccination på respektive hälsocentral i Gävleborg hittar man i nedan förteckning...
..
Hofors kommun
Gävle kommun
Sandviken kommun
Ockelbo kommun
.
Bollnäs kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ovanåkers kommun
Söderhamns kommun

fredag 17 oktober 2014

Allt fler äldre jobbar...

 
Igår besökte jag Neurologmottagningen på Gävle sjukhus. Det var inte första gången, men ett samtal med en pensionerad läkare utmynnade i många tankar. Äntligen har acceptansen för +65 åringar att jobba vidare ett tag - inte bara inom Hälso- och sjukvården - utan inom de flesta yrken i Sverige, blivit accepterat. Anledningarna skiljer sig givetvis, varför man fortsätter att jobba. Läkare fortsätter jobba av lust, medan många sjuksköterskor fortsätter för att få ekonomin att gå ihop.

- Många läkare tycker att deras jobb är spännande och intellektuellt utmanande och vill fortsätta arbeta efter 65, säger Heidi Stensmyren, ordförande Svenska läkarförbundet.

Bristen på arbetskraft inom vården gör att arbetsgivare anstränger sig för att få anställda att stanna kvar efter de fyllt 65 år. I Gävleborg är det brist på neurologer, varför +65 inte är något hinder för att få jobba.

Bland sjuksköterskor och undersköterskor finns det de som gör det för att de annars hamnar under fattigdomsgränsen i och med den låga pensionen.
- 54 procent av våra medlemmar får fattigpension, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

- Tittar man på statistik från Socialstyrelsen har vi sett en kraftig ökning sedan 1995 av läkare som fortsätter att jobba, säger Stensmyren och fortsätter:
- Många är pigga vid 65 och pensionsåldern är inte längre en magisk gräns. Andra branscher har ofta rådgivare som överför kunskaper till nya och yngre kolleger. Så tycker jag att vi ska ha inom läkarkåren också, att vi ser äldre läkare som en erfarenhetsresurs som tillför kunskap.
Kerstin Tolagen, 72, överläkare i hjärtmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, har valt att fortsätta jobba eftersom hon trivs och tycker att det är roligt.
- Jag är dessutom frisk och vill inte bara gå hemma, säger hon.

Hälso- och sjukvården står inför tuffa utmaningar inom de närmaste åren. Här går det dock inte att lösa bristen på vårdpersonal genom att bara låta äldre jobba kvar. Det behövs en mer långsiktig kompetensförsörjning. Det sistnämnda kanske inte alltid ett signum för Gävleborgs landsting.

I väntan på fullgod kompetenstillgång kommer kanske landstinget i Gävleborg med åtskilliga vakanser inom vården, att få snegla på personallösningar från landstinget Västerbotten. Här har man infört en ny modell för att locka de som ska gå i pension att fortsätta jobba: Jobba 80 procent men får betalt för 100 procent, alternativt jobba 100 procent och få 20 procent mer i lön. Erbjudandet omfattar än så länge utvalda nyckelkompetenser där verksamheten behöver personal.
- Vi har redan beviljat 37 stycken som fyller 65 i år att fortsätta arbeta enligt denna modell, säger Hans-Erik Andersson, projektledare inom Västerbottens landsting.
fredag 10 oktober 2014

Årets folkhälsoinsats i Gävleborg 2014

 
Vid den här tidpunkten varje år meddelas vilka som skall få årets Nobelpris.
Utmärkelsen är omgärdat av stort hemlighetsmakeri och upptar alltid ett stort  intresse hos allmänheten, vid tillkännagivandet av de olika pristagarna i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fredsarbete.

Priserna är i form av medaljer, diplom och inte minst en stor summa pengar. Det delas ut i Sveriges huvudstad Stockholm, undantaget fredspriset som istället utdelas i Oslo, Norge.
..

I vårt eget län har idag priset - Årets folkhälsoinsats i Gävleborg 2014 - tilldelats
"Be Smart" i Söderhamn. I motiveringen heter det bland annat ..."för sitt framgångsrika drogförebyggande arbete och för att man skapar en gemenskap hos de barn och ungdomar som gör smarta val. Genom att skriva ett kontrakt med sina föräldrar blir man medlem och väljer aktivt bort alkohol, droger, mobbing och andra negativa beteenden"...

                         

Medlemskapet ger även andra fördelar för ungdomarna. Man får rabatter i butiker och restauranger. Det anordnas bland annat resor, discon och eventet School's Out.
 
Be Smart visar att bra val leder till positiva effekter och tydliggör för barn och ungdomar att det är många som väljer att avstå från alkohol, tobak och droger.
 
 
 
Be SmartPriset delades ut av Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete (NSFG).
 

 

lördag 4 oktober 2014

Osäkert kort...

 
Igår presenterade Stefan Löfven sin regeringsförklaring och ministerlista.

-Tyvärr tycks det som om den nya regeringen inte prioriterar de sociala frågor som vi kristdemokrater arbetat framgångsrikt med i åtta år, säger Göran Hägglund i sin första kommentar.
-Äldreomsorgen fick bara tre rader, och till min efterträdare, säger Göran Hägglund, har statsministern valt Gabriel Wikström, ordförande i SSU och såvitt jag vet helt utan bakgrund inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Dessutom organiseras Socialdepartementet om så att hälso- och sjukvårdsministern inte längre är departementschef. Det är något helt nytt i svensk politik.

I Expressen är Lotta Gröning även hon förvånad...
-Regeringens osäkraste kort är ändå Gabriel Wikström. Absolut platsar han i regeringen och Stefan Löfven älskar SSU så därvidlag är det inga konstigheter. Men jag ifrågasätter hans ministerpost. En 29-åring utan utbildning får greppa en av det absolut största utmaningarna nämligen sjukvården. Här är det nog många socialdemokratiska landstingspolitiker som sitter stumma av förvåning – politiker som väntade sig en ministerpost, men inte bara därför. Sjukvården är komplex det behövs kunskap, kompetens och erfarenhet att driva ett sådant departement. Här undrar jag hur Stefan Löfven tänkte.

Ja, det är nog inte bara en som funderar... Vad väntar månde kommande styrning av svensk hälso- och sjukvård leda till.

 
Det nya läget inskärper bara vilken avgörande roll Kristdemokraterna måste spela i opposition. Stefan Löfven må behandla de sociala frågorna styvmoderligt, men det kommer Kristdemokraterna aldrig att göra.

torsdag 18 september 2014

Jag är bekymrad...
Min pappa är svart och min mamma vit... hos mig är det tvärtom
 
Jag är bekymrad, djupt bekymrad. Det blåser kalla vindar av egoism och främlingsfientlighet över Europa och vårt land.
Sverige... inget undantag. Vid valet fick Sverigedemokraterna närmare 800 tusen röster i riksdagsvalet och i mitt eget län Gävleborg närmare 30 tusen! För några år sedan... inte alltför länge sedan var det bara ett litet enfrågeparti i periferin, som profilerade sig i invandrarfrågor, nu kan man följa olika debatter med frågan... "hur mycket invandring tål Sverige"? Tidigare fanns tankar hos många av oss... "Vad bra, två händer till som kan arbeta och bidra... nu ser alltför många bara kostnader och problem". Alliansregeringens budskap genom Fredrik Reinfeldt "Öppna era hjärtan" hittade inte fram till det svenska folket. Trots att Sverige ligger med övriga nordiska länder i topp i välståndsligan, prövas solidariteten och den väger tyvärr alltför lätt.

Vi har fått ett vi och dom samhälle eller kanske... vi mot dom samhälle... och vi måste vinna. Vi delas upp i olika grupper som växer sig starkare. Mellan grupperna växer murar av fördomar som blir allt högre, rädsla, ett berg av rädsla.

På denna våg av egoism och rädsla har SD surfat in i de politiska församlingarna i Sverige. Budskapet har varit enkelt... "Sverige måste räddas och bevaras så svenskt som möjligt". Få har tagit debatten sägs det, själv säger jag att kanske ingen har varit så tydlig som Alliansregeringen. Tyvärr finns fortfarande de som inte vågar ta debatten. Själv säger jag... Ta debatten och inte bara debatten om invandring. Sent skall jag glömma de debatter jag deltog under valrörelsen... pinsamt svaga argument bland annat i hälso- och sjukvårdsfrågor. Nästan uteslutande alla svar från SD var... "fler läkarsekreterare".

Visst har Sverigedemokraterna satt fingret på svåra frågor, integration och möten mellan olika kulturer, men tro inte att lösningen är "stoppa invandringen". Här behövs mer av ett öppet samtal om arbete, bostäder, utbildning, biståndsfrågor, försvar, hälso- och sjukvårdsfrågor mm.

söndag 31 augusti 2014

Here I "kommer" ...Hofors!


 
 

Om två veckor har rösträkningen börjat i 2014 års val  - 14 sept - där i nuläget ingen röst har tillfallit något parti. Själv kampanjar jag för att Kristdemokraterna skall fortsatt finnas med i Riksdag, Landsting och framför allt än en gång få ta plats i Hofors kommunfullmäktige.

I min personfolder för Hofors Kommun kan följande läsas...
Det är april 1980. Jag är på besök med min familj i Hofors där jag erbjudits en
lärartjänst. Efter en rundtur bland skolor och samtal med personal, elever och inte
minst spontana hejarop på "bruket" blev valet enkelt - Hofors nästa!

 
Efter nästan 30 år som lärare och rektor vid Värnaskolan, fick jag så uppdraget av Gävleborgs kristdemokrater att bli partiets företrädare i hälso- och sjukvårdsfrågor i Landstinget Gävleborg.

Mina hjärtefrågor i Hofors är bland annat...
- närhet till vården, där Hälsocentralen i Hofors är högt prioriterad liksom god kvalité på ungdomsmottagningen, utvecklad elevhälsa på skolorna och att vården vid livets slut präglas av god kompetens hos berörd personal samt av värdighet, omtanke och respekt för den enskilde.
 
För övrigt säger jag...

Det skall vara lika attraktivt att arbeta, bo och bygga i Hofors, Gävleborg som i KD-styrda Markaryd, Småland, där näringslivsklimatet är i Sverigetopp, där heltidstjänster inom vården en självklarhet och skolans utveckling är tydlig etc.
 
Det skall vara lätt för alla med sjukdom, psykisk ohälsa, att söka vård och rådgivning vid Hälsocentralen.
Integration mellan människor är en förutsättning för allas välbefinnande.
Fler jobb och bättre företagsklimat i kommunen.
Bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad, där Hälsocentralen i Hofors bemannas med ordinarie personal - Inga hyrläkare!
 

 
Elevhälsan i skolorna måste rustas långsiktigt för att bättre kunna möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa.
Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids - inför ett maxtak för gruppernas storlek.
Bättre kvalitet på äldres mat och måltider vid hemtjänsten och äldreboenden.
..
Väl mött i vallokalen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 måndag 11 augusti 2014

Århundradets sjukhusreform!

Foto taget vid besök hos landstingsfullmäktige i Bollnäs
 
Igår påminde Göran Hägglund i sitt sommartal i Ullared att sjukvården är valets viktigaste fråga. Belägg för detta finns bland annat i flera undersökningar.

Fortsatt berättade han att antalet vårdcentraler har ökat med sjutton procent i Sverige under hans tid som socialminister. De ringlande vårdköerna, som socialdemokraterna lämnade efter sig 2006 har systematiskt betats av. Idag satsas mer pengar på vården än någon regering före oss. Vi har reformerat psykiatrin, liksom den högspecialiserade cancercentra har byggts upp, var budskapet.

Vi har genomfört riktade insatser för våra mest sjuka äldre och för kroniskt sjuka. Vi har fler läkare och sjuksköterskor än någonsin, fler arbetade timmar i vården. Patientnöjdheten har ökat, eftersom vårdkvaliteten aldrig varit högre.

Här kunde han sluta sitt tal med innehåll sjukvård, men så kom följande vilket också gav mediarubriker.

-Jag har ägnat snart åtta år åt att förbättra och förstärka sjukvården, och jag är stolt över de framsteg vi har gjort.
Detta är våra framgångar, detta är det positiva. Men det finns annat som också måste sägas. Trots att kvalitén har lyfts överallt är skillnaderna inom landet allt för stora. Resurserna har ökat men används fortfarande inte alltid på bästa sätt. Och även om tillgängligheten har förbättrats så är skillnaderna i väntetider mellan de olika landstingen oacceptabla.

-Låt mig få stanna vid detta ett ögonblick och ge er några siffror som visar hur skillnaderna kan se ut mellan landstingen: Väntetiden för personer med lungcancer varierar från 18 till 56 dagar. För patienter med malignt melanom varierar det från 15 till 55 dagar. För njurcancer är skillnaden 28 dagar mot 105. Allt beroende på var i landet man bor. Det här är inga små skillnader. Det här är oförsvarliga orättvisor.
Sanningen är att det ingenstans fungerar så bra som vi skulle önska. Problemet är inte att olika landsting har olika ambitioner. Problemet är att tiden har sprungit ifrån organisationen. Vet ni när landstingen övertog ansvaret för vården i vårt land?

År 1863! Det är 151 år sedan.

 
 


På den tiden fanns få verkligt verksamma mediciner. Tekniken var med dagens mått oerhört primitiv. Narkos var något helt nytt, och utfördes med eter. Dagens sjukvård är högteknologisk. Den är beroende av dyra datorer och robotar, och av specialister som är eftertraktade i hela världen.

Det här kostar stora pengar, ställer stora krav på samordning och effektivitet. Och landstingen är för små för att klara hela bredden av uppgifter på ett jämlikt sätt. Och det kommer att bli än svårare i framtiden. Landstingen är skapade för en tid som är ohjälpligt förbi. Framtidens sjukvård måste vi sköta gemensamt som ett land. Inte som tjugoen små regioner och landsting.
Tiden har sprungit ifrån artonhundratalsmodellen. Tiden har kommit då vi måste sluta försöka reparera den gamla motorn, och istället bygga oss en ny. Det är hög tid att påbörja arbetet med Århundradets Sjukvårdsreform!

Vi kristdemokrater har följande besked till svenska folket: Sjukhusvården, alltså den vård som är både dyrast och mest avancerad, måste flyttas från landstingen till staten.
 
Sverige kan och ska genomföra Århundradets Sjukvårdsreform! var budskapet.
...


söndag 3 augusti 2014

Än en gång med negativa publiceringar...

 
Så har landstinget Gävleborg ännu en gång fått skylta med negativa publiceringar

Bägge återfinns i Gästriketidningarna och gäller denna gång Gävle Sjukhus. Det är vårdpersonal som vittnar om korridorer som är fulla av patienter, mängder av övertid och ingen tid till rast. Det man konstaterar är en omänsklig överbelastning.

– En vecka fick jag trösta tre kollegor som var så utmattade att de grät, säger sjuksköterskan Karin Svärd Grönvik, till Arbetarbladet.

Situationen är så allvarlig att Vårdförbundet menar att man nu genast måste sätta sig ned med landstinget och diskutera lösningar. Den tuffa arbetsmiljön är en fara både för patienter och personal.
– Vi måste göra någonting nu, det här kan inte fortsätta. Personalen mår dåligt och är man stressad ökar risken för fel, vi är ju bara människor, är budskapet.

I Gefle Dagblad berättar Vårdförbundet att det är värre ån någonsin. Personalen orkar inte. På måndag kontaktar vi Arbetsmiljöverket, säger Ulrika Nilsson, ordförande i Vårdförbundet Gävleborg.

Det behövs sannolikt mer personal och fler vårdplatser på vissa avdelningar, säger landstingsrådet Eva Tjernström (S).
– Vi måste titta på det här i höst.

Medicindivisionens chef Roger O Nilsson medger att arbetsbelastningen på sjukhuset periodvis är väldigt tuff. Men mer personal är inte självklart lösningen, enligt honom.
Han menar istället att man måste ändra sättet att jobba och få bättre rutiner.
..
Själv upprepar jag det vi från oppositionen sagt åtskilliga gånger under snart avslutad mandatperiod. Lyssna på personalen... Det görs tyvärr alltför sällan idag!... eller som Ulrika Nilsson, ordförande i Vårdförbundet Gävleborg säger.
– Vi behöver sätta oss ner med ledningen och prata igenom allt ordentligt. Vi blir inte riktigt lyssnade på.

torsdag 3 juli 2014

Axplock från Visby


Årets Almedalsvecka med publikrekord har börjat sin andra halvlek... I måndags - Kristdemokraternas dag - hade Landstinget Gävleborg även i år sin upptakt av seminarier och därefter på tisdag medverkan av olika ambassadörer från länet.

I onsdags hade så Alliansen sin presentation av Sverigebygget vilket gav stor medial respons.

lördag 28 juni 2014

Älskat och ifrågasatt - AlmedalsveckanSå skall snart årets Almedalsvecka börja... av en del kallad årets smörgåsbord i ämnet kunskapsinhämtande och av andra kallat för slöseri med skattebetalarnas pengar. Detta fenomen, startat av Olof Palme på ett lastbilsflak 1968, är ett unikt tillfälle att som besökare själv välja ut det absolut läckraste, det som lockar och tilltalar mest. Nästan 3500 evenemang enligt dagsfärsk notering i Almedalsguiden - All time high!

Här kommer seminarier och otaliga möten gå av stapeln. Även detta år torde borde kunskapstörsten och annan törst ge rubriker i dagspress. Själv ser jag fram emot partiledarnas tal liksom seminarier inom Vård och omsorg... där följande rubriker bl a återfinns bland ett 30 tal evenemang:
-Vår tids största utmaning - aktivt åldrande och fler friska år 30/6 kl 1100-1200
-Myter och fakta om vården 30/6 kl 1300-1350
-mHälsa (mobil hälsa) - hur ska vården komma ikapp resten av världen? 1/7 kl 0900-1000
-Sjukhusmåltiden - var finns matgästen i mötet mellan maten och vården? 1/7 kl 1500-1600
-Cancerpatienten - alltid nån annans ansvar?! 2/7 kl 0845-1015
-
-
...
Ja,... så kommer givetvis Oppositionen anklaga Alliansen för att vara "nöjda" och Alliansen kommer att anklaga de rödgröna med rosa inslag att "svartmåla Sverige".

Själv skall jag försöka återkomma med egna omdömen och givetvis med nötta Kristdemokratiska glasögon. Detta inte minst efter alla smällar partiet fått i s k opinionsmätningar. Själv kommer jag här ihåg EU-valet, där partiet var uträknat i februari med 2,3% och i valresultat kunde vi alla läsa 5,93%!

Återkommer om detta och mycket mer!

onsdag 25 juni 2014

Sista operationen


I februari 2013 beslutade Landstingsfullmäktige att dagkirurgin i Sandviken skulle läggas ner. Med röstsiffrorna 38-36 vann den rödgröna majoriteten /s,c och mp/  mot övriga partier i landstingsfullmäktige. Argumenten för att flytta denna verksamhet till Gävle, med närmare 3500 planerade operationer per år, uteblev. En väl omvittnad verksamhet, omtyckt av personal och inte minst populär hos befolkningen samt mest kostnadseffektiv i länet, var detta inte tillräckligt för att verksamheten skulle stanna i Sandviken. I stället skulle en investering på över 65 milj kr investeras i Gävle i ett nytt operationsblock, att jämföras med nödvändiga 30 milj kr i Sandviken.

Utveckling hette det... jag kallade det för avveckling. Detta inte minst med tanke på att behoven av dagkirurgiska ingrepp kommer att öka markant framöver.

Igår gjordes så den sista operationen i Sandviken.
Efter 17 års verksamhet är personalen i full färd med att sortera flyttlådor... på plan sex,  avd dagkirurgi, är ena korridoren helt nedsläckt. Det är tyst och ödsligt. Receptionen står obemannad. Till hösten ska allt vara flyttat till Gävle sjukhus. Tusentals kvadratmeter av tomma lokaler i Sandvikens sjukhus läggs till övriga tomma lokaler i landstingets ägo. Vad som skall hända med dessa lokaler blir säkert debatt i kommande regionfullmäktige.

- Det känns himla synd att flytta när något fungerat så bra under lång tid, säger narkossjuksköterskan Staffan Strand till Arbetarbladet vid besök. Jag har svårt att tro att det blir bättre i Gävle, säger han.
-Vårdenhetschef Elsa Hansson på dagkirurgen i Sandviken avböjde att ställa upp på en intervju.

Samverkan Gävleborg
Stig Zettlin svp, Carina Östansjö fp, Patrik Stenvard m och Ingemar Kalén kd


söndag 15 juni 2014

Öppna landskap

 
Sommar och sol... inte utan att man går och nynnar på sången Öppna landskap av Ulf Lundell ibland.

Detta med öppna landskap har blivit ett diskussionsämne inom landstinget Gävleborg. Denna gång i samband med skapandet av "öppna kontorslandskap" på ledningskontoret vid Rektorsgatan 1, Gävle.Själv har jag infunnit mig ett par gånger och suttit vid min kontorsplats/modul. Jag har funderat mer än en gång varför det var nödvändigt att skapa detta. Erfarenheten från andra länder och forskning på området ger vid handen att majoriteten ogillar detta. Man blir onekligen störd av andras samtal, telefonprat mm. Detta beskrivs med stor träffsäkerhet i Nikil Savals debutbok- Cubed. Här framkommer bland annat att runt 60% av arbetskraften i USA jobbar i moduler och hela 93% uppger att de ogillar detta.

Själv funderar jag om inte det är dags att införskaffa ett hjälpmedel till förutom telefon och dator, nämligen ett...

fredag 6 juni 2014

Vår nationaldag

 
Idag firar vi för tionde gången vår nationaldag som helgdag. Visserligen kanske någon fortfarande inte har uppmärksammat det som en röd dag i kalendern - helgdag. Detta beslutade riksdagen hösten 2004.

Idag är alltså dagen då vi skall uppmärksamma det som är Sverige och svenskt. Alla uppmanas att utveckla gamla, skapa nya traditioner och folkfester, runt om i vårt land.

I många kommuner i vårt land hälsas personer välkomna, som fått svenskt medborgarskap. Sedan nationaldagen i fjol är antalet 30253, visar siffror från Migrationsverket.

Största gruppen som blivit svenskar i år är ursprungligen från Irak, följt av Polen, Somalia och Thailand. De medborgarskap som länsstyrelserna utfärdar för nordiska medborgare är inte medräknade.
Att Irak är störst beror på kravet om fem års boende i landet. Många irakier sökte asyl i Sverige i samband med våldet i Irak 2009, fick uppehållstillstånd och ansökte snabbt om medborgarskap.
Förutom som asylsökande har de nya svenskarna kommit som förvärvsarbetande, studerande eller på grund av anknytning.

Den 1 april nästa år träder också en ny lag i kraft. Den slår fast att barn alltid blir svenska medborgare om någon av föräldrarna är medborgare.
De som förlorat sitt svenska medborgarskap på grund av bestämmelser som syftade på att undvika dubbla medborgarskap ska också kunna få tillbaka det.Som svensk är jag stolt och glad att få leva i fred och frihet. Här får orden kanske sin verkliga innebörd när man lyssnar till Ulf Lundells "Öppna landskap", där orden och tanken för både kropp och själ berörs. I 200 år har vi sluppit krigets elände. Här har vi en djupt förankrad demokrati, som vilar på värderingar om de mänskliga fri- och rättigheter, om en allmän och lika rösträtt och att all offentlig makt utgår från folket. Det är lätt att se detta som självklart, men den är aldrig självgående. Den måste ständigt försvaras.

Till de rasistiska och främlingsfientliga krafter, som idag använder sig av nationaldagen, för att ge utlopp för sina åsikter vill jag säga, att den svenska flaggan står för frihet och demokratiska värderingar. Öppenhet och solidaritet med omvärlden.

Till alla nya svenska medborgare vill jag säga, att ni är en viktig drivkraft i vår utveckling. Ni berikar vårt land Sverige i ert bidrag till att bygga upp vårt välstånd.

Till sist vill jag utbring ett fyrfaldigt leve för Sverige...
- Hurra, hurra, hurra, hurra!