Summa sidvisningar

måndag 30 september 2013

Alla blir vi äldre...

 
Ingen undgår den debatt som idag finns i ämnet åldrandet i Sverige. Här finns givetvis utan tvekan stora utmaningar och brister som måste åtgärdas. Om inte annat blir vi nästan dagligen påminda om detta genom den nyhetsförmedling som finns i vårt land... radio, TV och tidningar. I takt med att valåret närmar sig, skall tydligen också bilden, genom denna rapportering, sättas fast hos oss alla... en negativ bild av svensk äldreomsorg.

Motbilden finns dock genom rapporter hos EU-kommissionen, FN och European Centre for Social Welfare Policy, där en jämförelse finns mellan EU:s 27 medlemsstater på äldreområdet. I en sammanvägning framstår Sverige som bästa land för aktivt åldrande - följt av Finland och Danmark. Om detta kanske vi borde få se mer utav i det nyhetsflöde som tillhandahålls.

När 95 tusen äldre personer i Sverige via nationella brukarundersökningar tillfrågas är exempelvis 88 procent ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. I särskilt boende är motsvarande siffra 80 procent. 97 procent av hemtjänstmottagarna är nöjda med bemötandet hos personalen. I särskilt boende är det 94 procent. Om detta skrivs det sällan.

Visst finns problem. I TV-programmet Sveriges bästa äldreboende - Smedsberget i Lycksele - fick vi ta del av exempel på fallolyckor, undernäring och felbehandlingar mm.  Inte minst  "på tok" för mycket läkemedel. Allt detta är givetvis tecken på brist på kompetens och en organisation som inte fullt upp klarar sitt uppdrag.

Äldreomsorg i Sverige måste ständigt omprövas, utvecklas och förbättras med hjälp av kunskap och tydliga mål.  Alliansregeringen med Maria Larsson i spetsen har satsat och levererat verktygen för att förbättra äldrevården i varje kommun. Detta genom utbildning av medarbetare, ledarskapsutbildning, öppna jämförelser av verksamheter, kvalitetsregister, system för att fånga upp kvalitetsregister (Lex Sarah) mm.

Idag arbetar massor av duktiga människor för en god och mänsklig omsorg i Sverige. Uppmuntra dem och sprid gärna en positiv bild av god äldreomsorg... kanske finns en bild från din kommun, en bild från en pratstund med en nära och kär vän på äldreboendet, en gemensam måltid med en äldre vid en utflykt eller varför inte bara en promenad i väntan på vintern... kanske runt Hammardammen i Hofors.

Låt inte det negativa bli den enda bilden av svensk äldreomsorg.

 
Barn- och äldreministern Maria Larsson inviger Äldreboken i Torsåker nov -12


tisdag 24 september 2013

Ett lyft för Gävleborg!

 
Frågan hur de folkvalda bättre ska kunna leda och styra arbetet med tillväxt-och välfärdsfrågor har stötts och blötts i många år. Kristdemokraterna har sedan 2006 drivit detta arbete i regeringskansliet och dagens besked från civilminister Stefan Attefall i Dagens Nyheter innebär att regionkommun Gävleborg nu kan bildas den 1 januari 2015 och att länsstyrelsen behålls.

-Med ett direktvalt länsparlament för både tillväxt-och välfärdsfrågor får vi en politisk organisation som skapar möjlighet att effektivisera den politiska styrningen, förbättra de folkvaldas möjlighet att hålla ihop, leda och styra detta viktiga arbete samt effektivisera tjänstemannaarbetet.

-Den nya regionkommunen behöver en stark och ändamålsenlig organisation för att Gävleborg ska kunna växa. Det är viktigt att medborgare och företag involveras betydligt bättre i utvecklingsarbetet och ges förbättrade möjligheter att påverka hur de gemensamma resurserna ska användas.

-För att skapa det attraktiva länet Gävleborg behövs en samverkan mellan länsstyrelsen, regionkommunen och länets tio kommuner.
 
Ett lyft för Gävleborg - Direktvalt länsparlament!

 

torsdag 19 september 2013

Vi erbjuder dig alltid...

 

 
Idag besökte jag tillsammans men mina kollegor inom Samverkan Gävleborg /Svp, FP, M och KD/ Hälsocentralen på Stortorget i Gävle. På måndag tänker majoritetspartierna - S, C och MP - i landstinget Gävleborg besluta om nedläggning av denna Hälsocentral. Av det som framgått  i media finns en djup besvikelse. Detta bekräftades även vid mötet med personalen och sedan med Gävlebor ute på Stortorget. 

En bra och uppskattad Hälsocentral, med säkert det  bästa läget i länet och över 6000 patienter som aktivt valt just denna Hälsocentral, är nu hotad av nedläggning.

Det fattas pengar... man känner igen uttrycket. Själv säger jag, att hade majoriteten lyssnat på det budgetförslag för 2014, som Samverkan Gävleborg lade i juni, hade vi haft helt andra förutsättningar för en fortsatt överlevnad för denna populära Hälsocentral.

Uttrycket - Vi erbjuder dig alltid nära och trygg vård - låter onekligen främmande inför måndagens beslut, tyvärr!

 

måndag 16 september 2013

Bra jobbat Elin!

 
Under  alltför många år har Vuxenpsykiatrin i Gävleborg brottats med problem m läkarbrist, långa väntetider till diagnos och behandling. Trots tidigare åtgärder med fler chefer och omorganisationer på rad har det hjälpt föga.

Nu har  Psykolog Elin Rosengren fått uppdraget att åtgärda problemen i länet. Nu som verksamhetschef för hela länet. Hon har tidigare vänt trenden på allmänpsykiatriska avdelningen i Gävle. Nu skall hon se till att fler får bättre hjälp snabbare. Och hon älskar sitt uppdrag.

På allmänpsykiatriska avd i Gävle började Elin och hennes medarbetare med det viktigaste: vårdens innehåll, säger Elin till Arbetarbladet
– Vården ska först och främst vara kunskapsbaserad. Vi granskade minsta detalj, både i vårdflödet, diagnostiken och behandlingarna. Vad säger de nationella riktlinjerna och vad säger forskningen?
– Nu får alla patienter en utförlig diagnostik och likvärdiga behandlingar i rätt ordning utifrån sin diagnos. När det var lång kö började man kanske behandla en person med generaliserat ångetsyndrom, som samtidigt hade misstänkt, men outredd, ADHD. I ett sådant fall är det bättre att fastslå säkert att det även handlar om ADHD, för att patienten ska få rätt läkemedel och i och med det klara terapin bättre.
Förändring är dock svårt för alla, och det blir inte lättare om man mår psykiskt dåligt. En del patienter tyckte till en början att det var jobbigt att ändra de "vårdvanor" man byggt upp.

– Vården behöver ständigt utvecklas. Alla arbetsplatser består av individer med olika bakgrund, förklarar Elin. Har vi 50 i personalen så kan vi ha 50 olika idéer om den bästa behandlingen. Det är först de senaste åren som psykiatrin fått riktlinjer från Socialstyrelsen om vilka insatser vi ska erbjuda och i vilken ordning.

Resultatet blev häpnadsväckande. I ett kompendium läser jag av staplarna. Tidigare väntade hälften av de hjälpsökande mer än 90 dagar på ett första besök. Nu är den siffran nere i fem procent. Väntetiden till en KBT-behandling låg på igenomsnitt 50 veckor. Nu inleds de inom ett snitt på fem veckor.

Viktigt att notera är Elins beskrivning om personalens arbetsmiljö
– De var extremt förändringsvilliga. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det förtroende jag fick och det arbete vi gjorde tillsammans.
..

Bra jobbat Elin säger jag... Allt för ett större välbefinnande för en stor skör patientgrupp i länet. Lycka till med uppdraget att förändra länets vuxenpsykiatri till det bättre... nu som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i hela Gävleborg.

tisdag 10 september 2013

VärldsteckenspråkdagenIdag hade jag förmånen att få lyssna på Bittan Martinell, VD för SignCare AB, Stockholm.
Ett sextiotal hade hörsammat inbjudan till Söders Källa i Gävle, med anledning av Världsteckenspråkdagen. Här belystes behovet hos döva, dövblinda, hörselskadade m fl när det gäller stöd, hjälp, infomation och tillgänglighet i samhället. Konkret kan här nämnas personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, boendestöd, hushållsnära tjänster mm

En uppmanande frågeställning till alla var bl a Vad vill Gävleborg?... här gällde det att tänka sig sociala förändringar, hitta problemlösningar... allt för att öka människors välbefinnande.

Hur ser det ut idag? var en annan frågeställning... Vårt sociala nätverk, val av livspartner, hörande bekanta och döva vänner, påfrestningar från hörande världen/-dövvärlden, finns det skillnader hos yngre och äldre döva, känslomässig stress, ...

Dagen avslutades med en paneldiskussion, där Landstinget och Gävle kommun fanns representerat tillsammans med Anders Blomström (ordf GDL) samt Kia Silverdal (egenföretagare PalliaVårdtecken).

En intressant rapport som Bittan medverkat i är Valfrihet och värdighet. Detta saknas hos äldre döva!

I Gävleborg har denna dag uppmärksammats i Arbetarbladet bland annat.
..
Det man kan konstatera efter denna dag - arrangerad av Gävleborgs Dövas Länsförening, Svenska Kyrkan i Gävle och Studieförbundet Vuxenskolan - är att mycket återstår för att livsvillkoren för denna viktiga grupp, döva och hörselskadade, skall känna sig ha samma värde som övriga i samhället. Själv vill jag försöka bidra till en positiv utveckling. Tack än en gång säger jag för inbjudan till en intressant dag.


lördag 7 september 2013

Sänkta läkemedelspriser

 
Många mediciner blir betydligt billigare efter årsskiftet. Det blir resultatet efter en uppgörelse mellan regeringen och läkemedelsbranschen, skriver DN                                    
I statsbudgeten som presenteras om två veckor ingår en uppgörelse mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om generella prissänkningar på äldre läkemedel.
Branschen förbinder sig att från och med första januari nästa år sänka priserna på receptbelagda läke­medel som är äldre än 15 år med 7,5 procent.
Därefter kommer priserna på alla mediciner sänkas automatiskt 15 år efter att de godkändes. De läkemedel som prispressas med dagens system är de som får konkurrens av kopior, så kallade generika.

Socialminister Göran Hägglund (KD) menar att Sverige i en inter­nationell jämförelse betalat för mycket för vissa läkemedel.
– Problemet har varit att när det inte funnits någon generika som kan konkurrera så har vi i jämförelse med många andra länder hamnat på en väldigt hög prisnivå, säger han.
Den största vinsten med prissänkningen är att pengar frigörs till andra angelägna ändamål, menar socialministern.
– Man ska ha klart för sig att väldigt många av de här läkemedlen, de som köper dem är många gånger högkonsumenter av läkemedel och där finns ju högkostnadsskyddet. Den stora besparingen kommer för det offentligas del, säger Göran Hägglund.
..

I Gävleborg har under ett antal år kostnaden för läkemedel sjunkit och kommer med denna överenskommelse att fortsatt sjunka. Här måste givetvis även en mer restriktiv inställning finnas till nyttan av en ofta överkonsumtion av läkemedel. Kunskap om läkemedelsmissbruk, -biverkningar, -förgiftningar, förväxlingar eller överförskrivningar av läkemedel måste givetvis fortsatt vara en prioriterad fråga för alla inom hälso- och sjukvård samt övriga i samhället.