Summa sidvisningar

söndag 23 december 2012

Gott slut och ett Gott Nytt År


Så närmar vi oss slutet av ett intensivt år - målgången närmar sig -  för mig ett år med engagemang i Landstinget Gävleborg i så vitt skilda områden som ...

-Regionfrågan
-Landstingets Personalpolitik - läkarna
-Funktionsnedsättning och arbete
-Hospice i Gävleborg
-Höjd landstingsskatt à 30 öre
-Bristen på specialutbildade sjuksköterskor
-Förebygga läkemedelsfel
-Patientmedverkan i Hälso- och Sjukvården
-Abortsituationen i länet
-Dagkirurgin i Sandviken

...plus ytterligare ett sjuttiotal områden - se min bloggöversikt.


För ett antal dagar sedan nåddes vi så av nyheten att det inträffat ännu en tragisk skolskjutning, denna gång i staden Newtown i delstaten Connecticut. Det som har hänt är förskräckligt och borde inte kunna ske. I USA höjs nu röster för skärpta vapenlagar. I vilken gång i ordningen detta krävs vet jag inte men åtskilliga gånger har detta gjorts... Problemet är givetvis mer än bara tillgången på vapen, där försäljningsställen av dessa vida överstiger antalet Mac Donalds restauranger.
Här gäller det att i tid upptäcka - för att snabbt kunna hjälpa - personer som mår psykiskt dåligt. Göran Hägglund har som socialminister arbetat hårt med att rusta upp psykiatrin, inte minst barn- och ungdomspsykiatrin. Det gäller att fånga upp människan redan i tidig ålder för att minska risken för långvarig psykisk ohälsa.
..
Med dessa mina slutrader för - 2012 - vill jag önska alla mina läsare Ett Gott slut och ett Gott Nytt Årmåndag 10 december 2012

Allvarlig kritik - Slarv med städning på våra sjukhus


Idag får vi veta genom Dagens Nyheter, att sjukhusen i Sverige, slarvar med att städa sina toaletter. För drygt ett år sedan skrev jag om städbranschen som dras med en oseriös svans. Seriösa företag slås ut på grund av osund konkurrens. Samtidigt far människor illa och staten undanhålls årligen minst två miljarder kronor i skatteintäkter. Auktorisation är ett effektivt verktyg i kampen mot oseriösa företag sas det då i rekommendationerna. Idag tycks inte detta ha hjälpt.

På bensinmacken städas toaletterna åtta gånger om dagen – på landets sjukhus oftast bara en gång. DN:s granskning visar att endast 7 av landets 53 största sjukhus följer vårdens nya städriktlinjer. Gävle sjukhus - länssjukhus - finns inte med bland de sju. Kanske dags att se över avtalet med nuvarande städbolag.
Enligt riktlinjerna för städning i vården som kom i höstas ska vårdsalar städas varje dag och toaletter minst två gånger om dagen. DN:s granskning av landets 53 största sjukhus visar att bara en dryg handfull lever upp till miniminivån.
På knappt hälften av sjukhusen städas alla vårdsalar dagligen av städpersonal, på de övriga endast sex dagar i veckan eller bara måndag till fredag.

Patientsäkerheten är i fara.


Fortsättning följer idag i Dagens Nyheter... /11 dec 2012/
torsdag 6 december 2012

Landstinget Gävleborg först i världen...

 
 
Idag fick Per-Erik Gustavsson, överläkare i kardiologi vid Gävle sjukhus, och Marie Mårdäng Plomér, systemförvaltare IT - Juryns lilla pris - för att man tillsammans med landstingets IT-avdelning utvecklat ett system för att snabbt, enkelt och säkert få in pacemakerinformation i journalsystemet.
 
Detta innebär att varje patient med pacemaker övervakas av ett system som sänder elektronisk information till USA. Informationen samlas i en databas, som innehåller uppgifter om hur pacemakern fungerar, batteritid med mera. Tidigare skickades rapporter på papper till kardiologen på Gävle sjukhus.
Per-Erik Gustavsson vände sig till landstingets IT-avdelning med önskemål om en lösning på det problem som rapporterna på papper utgjorde. IT-avdelningens lösning blev elektronisk överföring av rapporterna direkt till journalsystemet. Det innebär att uppgifterna från databasen i USA snabbt, enkelt och säkert finns där det ska vara utan att någon behöver vänta på rapporterna, ingen behöver sortera in dem i pappersjournaler och läkarna behöver inte leta efter dem.

Landstinget Gävleborg är nu först i världen med denna lösning.

Juryns motivering: Pristagarna har skapat en automatisk överföring till klinikens journalsystem av de uppgifter som hämtas genom distansövervakning av patienter med en implanterbar pacemaker, defibrillator eller EKG-monitor. Ett arbete med stora vinster för patientsäkerheten och för patientens trygghet och livskvalitet.
.

Själv instämmer jag i Gratulationerna!

 
 
 
 
 
fredag 30 november 2012

Aborttalet ökar igen i Gävleborg

 
 
 
 
I Gävleborg finns idag åtta stycken ungdomsmottagningar, varav jag besökte igår den som finns i Söderhamn.

Ungdomsmottagningen arbetar här för, liksom i övriga sådana, att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Den är öppen för ungdomar mellan 13-23 år och här arbetar barnmorska, undersköterska, läkare och kurator. Ibland supportas man även av psykolog och dietist.

I Söderhamn ligger ungdomsmottagningen centralt belägen på Kungsgatan. Ungdomarna kan lätt komma i kontakt med den genom att ringa eller besöka denna mottagning. På helår har man över 3000 besök.

Vanliga frågor kan vara allt från kärlek och relationer, levnadsvanor, preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, graviditet och abortfrågor, sexuellt överförda infektioner, familjeproblem, nedstämdhet, oro/ångest/stress, kris/sorg och sexuella övergrepp/våld.

Personalen arbetar givetvis under tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.
..
För två år sedan hade Kristdemokraterna en motion i landstinget - Subventionering av preventivmedel till ungdomar - vilken avslogs. Landstinget hade nämligen sedan mitten av 90-talet subventionerat P-piller till flickor i åldersgruppen 15-23 år. Fr o m 2009 fanns beslutet om sänkning av denna förmån till 20 år. Vi Kristdemokrater befarade att aborttalet skulle öka med detta beslut, vilket jag även fick bekräftat vid gårdagens besök.

Antalet aborter i Gävleborg har ökat i samtlig åldersgrupper... kvartal 1+2+3
Grupp
19 år eller yngre 129 st (år 2011) 160 st ( år2012)
20-23 år              162 st (år 2011) 233 st (år 2012)
20-29 år              336 st (år 2011) 444 st (år 2012)
30 år eller mer    252 st (år 2011) 283 st (år 2012)
.
Samtliga             717 st (år 2011) 887 st (år 2012)
.
Utvecklingen går åt fel håll, vilket jag även fick medhåll hos berörd personal. Dags att tänka om...
Kristdemokraternas motion är högaktuell. Det är viktigt att minska tonårsaborter och jag är övertygad om att våra tidigare yrkanden i vår motion gäller...

-att Landstingets subventioner av preventivmedel skall omfatta alla preventivmedel som föreskrivs inom Landstingets verksamheter.
-att åldersgruppen som omfattas av Landstingets subventioner, skall gälla ungdomar upp till 25 år.

Att behöva genomgå en abort innebär stora påfrestningar i en persons liv och vi har tillsammans ett ansvar för att se till att så få personer som möjligt behöver uppleva detta.
..
TACK säger jag till Margareta och Christina för värdskapet vid mitt besök! Ni gör tillsammans med övrig personal ett bra arbete...
Kristdemokraterna Julkalender 2012

 

 

måndag 26 november 2012

Tramsdebatt... igen!

 
Som lärare i flera av Sveriges kommuner under många år och under mer än sjutton år av dessa som rektor i Hofors, innan jag blev heltidspolitiker, kan jag inte annat än förundras över den årligt återkommande debatten om advents- eller julfirande för den svenska skolan i kyrkan. Förutom denna högtid tycks även skolavslutningar i kyrkan vara en styggelse, om olyckan nu skulle vara framme, att eleverna utsätts för otillbörlig konfessionell påverkan, vilket skulle skada elevernas hälsa och säkerhet.

 
Nu har  även Skolverket tagit fram en "juridisk vägledning för rektorerna" att tillämpa i samband med ovan beskrivna avslutningar i kyrkorummet. Skrattretande är då att höra från denna myndighet, att förutom "Den blomstertid nu kommer", nu även skall vara tillåtet att sjunga "Stilla natt". Skall dessa båda psalmer ges ut tillsammans med den juridiska vägledningen som tillägg, är den stora frågan.

Nej, jag håller med Göran Hägglund, när han säger ...
-Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan.... ändra skollagens sjätte paragraf, som lyder "Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell"... Till detta bör följande tillägg göras ..."Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna".
-De enda som skulle ha anledning att sörja är väl den skara som två gånger om året får tillfälle att diskutera frågan i morgon-tv. Men det kanske flertalet av oss ändå kan leva med?"

Bra Göran!lördag 24 november 2012

Mycken ekonomisk sifferexercis

 
 
 
Den här veckan har det varit mycken ekonomisk sifferexercis... allt från att i landstingsfullmäktige Gävleborg bevittna ännu en skattehöjning à 30 öre till att under de två senaste dagarna sett och hört EU:s långtidsbudget 2014-2020 diskuteras från Brussel via media.

 
För landstingets del beslutades inga besparingsåtgärder för exempelvis hyrläkarkostnader, vilka i år kommer att överstiga 200 milj kronor. Tätposition i Sverige i negativ bemärkelse. Nej, här tycks det vara enklare att höja skatten. Åtgärder för att minska kostnader låter vänta på sig. Femte skattehöjningen sedan 2000 varav tre sådan med Centerns hjälp... för mig mycket förvånande!

I Brussel... där EU:s 27 regeringschefer väntade sig att hitta en kompromiss bakom "en ambitiös budget" för allas väl och ve, var långt ifrån lätt. Den som trodde att det skulle vara klart efter tvådagarsmötet, 22-23 november, kunde inte ha varit seriös. Här fanns högljudda krav på nedskärningar... populärt på hemmaplan eller till att enligt vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt rättmätigt ställa krav på minskat stöd till jordbruket och mer stöd till forskning och utbildning.

EU-budgeten är inte stor, men den är viktig. Den utgör bara omkring 2 procent av de totala offentliga utgifterna i medlemsstaterna och är i första hand en investeringsbudget. 94 procent av dess totala avkastning investeras i medlemsstaterna eller används för unionens yttre prioriteringar. För många regioner och medlemsstater skulle offentliga investeringar minimeras, eller vara omöjliga, utan bidragen från EU-budgeten.

Med denna budget kan Europa ta sig ur den ekonomiska krisen... vi kan främja investeringar i tillväxt och sysselsättning och inte minst hjälpa medlemsstaterna att hantera de nuvarande strukturella utmaningarna, särskilt försämrad konkurrenskraft, ökande arbetslöshet och fattigdom.

Alla 27 medlemsländer inkluderat Europaparlamentet har nu ställt sig bakom en gemensam tillväxtstrategi, Europa 2020-strategin, där EU-budgeten är en del av drivkraften till utveckling. Till denna strategi har Sverige med sina regioner nu ett digert jobb framför sig, att utarbeta sina strategier för att ge sina svar, för de utmaningar man står inför.

I Gävleborg arbetas det nu med framtagandet av denna strategi bland länets partier... remissvar skall inlämnas senast 8 december. Själv arbetade jag med detta förra lördagen tillsammans med ett femtiotal kristdemokrater, samlade i Nordanstig på distriktstämma.

 


 

 måndag 19 november 2012

Akutmottagning på Gävle Sjukhus

Idag besökte jag akutmottagningen på Gävle sjukhus. Med Revisorernas PM från i maj ville jag få en dagsfärsk rapport på omhändertagande av patienter, väntetider mm inom denna verksamhet. Det var verksamhetschef Hanna Höghielm som stod för värdskapet, där förutom jag även tre ur KD´s landstingsgrupp fick ytterligare kunskap.

Snart fick jag klart för mig att ordet väntetid - i folkmun accepterad sådan till ett minimum och där politiken pratar om max 4 tim - inte skulle heta annat vistelsetid. Inom denna tid påbörjas arbetet med patienten beroende av vilket behov som föreligger. Här pratade Hanna om max 20 min för en första överblick av patientens tillstånd. Tidigare fick man som patient komma in i en sluss, beskriva sitt ärende för sköterskan i receptionen innan man – om man hade tur – släpptes in på akuten.

Nu har detta moment sloppats och alla kan gå in direkt... man passerar en monter med olika knappar.
Har man till exempel bröstsmärtor kan man trycka på en akutknapp för att få omedelbar hjälp. Annars trycker man fram en vanlig kölapp och sätter sig ned och väntar på sin tur.I och med att vårdpersonalen inte behöver sitta och ta emot i receptionen är tanken att de i stället snabbare ska hinna ge alla patienter en första undersökning. Målet är att det ska ske inom 20 minuter.
Ett nytt bedömningssystem för prioritering av patienter har införts - med färgen röd för akut åtgärd till orange, gul och grön åtgärd. Det sistnämnda med lägst priorigrad.
Tillgång på läkare är en viktig fråga för akuten, vars bedömning spelar oerhörd stor roll, varför jag blev en aning bekymrad med informationen att det var inte helt lätt att rekrytera läkare till akuten... en viss rädsla kunde skönjas hos de som fick tjänster där. Var det månne klagomål och anmälningsrisk som låg i bakgrunden.

Vid undersökningen kontrollerar man bland annat blodtryck, syresättning och andning. Därefter bedömer man hur snabbt och vilken vård man behöver.

Är man riktigt akut sjuk kan man komma in till läkare direkt, annars får man gå tillbaka till väntrummet. Om man inte behöver sjukhusvård kan man hänvisas till familjeläkarjouren eller till sin hälsocentral.

– Men då har man i alla fall fått komma in och få en undersökning och då är det nog lättare att acceptera, tror Hanna Höghielm.

Men systemet ställer krav på patienterna att läsa lappar med instruktioner och trycka på rätt knapp. För anhöriga finns en egen knapp att trycka på, liksom för patienter som är infektionskänsliga.Själv förstod jag ganska snart att ett besök vid akuten efter lunch är kanske inte den bästa tiden å andra sidan är jag i akuttillstånd och behov av vård bestämmer man inte det själv. Dock hoppas jag att den den femtedel, som idag kommer till akuten och inte hade det behovet skall minimeras i framtiden. Alla bör känna till 1177.

Tack Hanna med personal för att ni tog er tid att ge information!


lördag 17 november 2012

Livet ska levas rikt hela livetLivet ska levas rikt hela livet... med de orden började Barn- och äldreministern Maria Larsson, sitt anförande vid lanseringen av Äldreboken, vid en träff på äldreboendet Spelmannen i Torsåker igår.
En bok skriven av Socialchef Jan Bornestig, Hofors och Fotograf Håkan Olsén Falun.

-Äldreomsorgen är ett flitigt diskussionsämne i tidningsspalterna. Tyvärr är det ofta undantagen, den icke fungerande omsorgen, som det skrivs om. All den goda vården och omsorgen, att engagerad personal och alla nöjda äldre skrivs det sällan om. Detta skapar en bild av äldreomsorgen som inger de äldre oro. Vågar man bli gammal i vårt land, frågar man sig. Därför behövs motbilder som kan skapa trygghet inför älderdomen, bilder som ger en rättvisande bild av svensk äldreomsorg.

I förordet till boken skriver fortsättningsvis Maria ...
-Äldreomsorgen ska kunna fortsätta vara den person man varit i tidigare i livet också när man blir gammal. Så långt det bara är möjligt ska man få behålla sina vanor och göra det man tidigare tyckt varit roligt och härligt.
..

Grattis till denna fantastiska bok säger jag till Jan och Håkan,... lycka till i den fortsatta lanseringen av en mycket viktig bok!

..
Vid lanseringen av Äldreboken fanns Arbetarbladet och Gefle Dagblad

torsdag 15 november 2012

Livet är ett äventyr! 
Från inferno av lågor till ett helt nytt liv!
”Ett eldhav stort som globen omger oss. Det är 1000 grader varmt. En människa kremeras vid 700 grader.”

Lasse ”Brandmannen” Gustavsons livsöde är en lysande manifestation av personlig viljekraft och vad medmänskligt stöd kan åstadkomma.

”Håret och skägget knastrar när det brinner av och det bubblar i hörselgången när öronen smälter. Fingrarna förkolnar utan att det känns. – Jag dör nu, tänker jag och andas in hårt för att det ska gå fortare. Mina värderingar brann upp tilsammans med mitt ansikte den där natten. När jag vaknade var det till en ny värld.”

En värld av skönhet.
..

 
”Sätter du gränser för vad du tror du kan, så sätter du gränser för vad du kan”

Ola Skinnarmo har genom åren genomfört ett flertal imponerande expeditioner. Med stor träffsäkerhet och humor drar Ola paralleller från sina olika äventyr till en vardag som alla kan känna igen sig i.
 
TACK Lasse och Ola för en oförglömlig höstkväll i Gävle - 14 nov 2012!

torsdag 8 november 2012

Glädjens dag idag...


Idag är en glädjens dag på UNICEF eftersom en utredning tillsatts om barnkonventionens status. Det kan tyckas som ett litet ynkligt, och mest byråkratiskt, svar på vårt krav om att göra barnkonventionen till svensk lag för att stärka barns rättigheter... säger man ikväll från UNICEF. Men det är en mycket viktig åtgärd som regeringen nu vidtagit för att komma vidare i denna fråga.
..
Ansvarig minister Maria Larsson säger att regeringen ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Detta meddelades för två veckor sedan, men blev mer officiell vid UNICEF´s VIP Parad i Stockholm ikväll.

- Jag är mycket glad att kunna presentera nyheten. Det är en klockren framgång för oss kristdemokrater, säger Maria Larsson.

måndag 5 november 2012

Jobbresan

 
Ikväll hade Förening Norden i Hofors besök av riksordf Sinikka Bohlin, Gävle. Hon berättade bland annat om - Jobbresan - dörren till Norden. Detta  är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och Nordjobb. Den är kostnadsfri och vänder sig till unga i åldern 18 till 28 år, som vill ha möjlighet att söka jobb i Oslo. Jobbresan ger unga arbetssökande en chans till arbete genom resa, kurs och rådgivning inför arbetsintervjuer i Oslo.

Den arbetssökande skall på plats kunna gå på arbetsintervjuer och söka sig en bostad i Oslo. Man bor under tiden - en vistelse på fyra veckor - på Anker Hostel, centralt beläget i den norska huvudstaden.
Norge har med sin låga arbetslöshet och dynamiska arbetsmarknad mycket goda förutsättningar för den som letar ett arbete och Jobbresan har som uppdrag att hjälpa den arbetsökande.

För tillfället har Nordjobb etablerat ett samarbete angående Jobbresan med Söderhamn och Sandviken i Gävleborg.
.
Nordjobb har också sedan 1985 givit ungdomar mellan 18-28 år att genom ett arbete, ett boende och deltagande i kulturella aktiviteter möjligheten att uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret.
.

Nordjobb finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, Föreningarna Norden, medverkande arbetsgivare och nationella arbetskraftsmyndigheter. Nordjobb har sedan starten 1985 förmedlat sommarjobb till cirka 21 000 nordiska ungdomar. Nordjobb koordineras från det Nordiska sekretariatet som ligger i Malmö.

Tack Sinikka för en givande Nordenkväll!måndag 29 oktober 2012

Rätten att få åldras tillsammans...Den 1 november 2012 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta att bo tillsammans även när endast den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor.

Den 1 november 2012 införs dessutom ett klargörande i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, om att kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvård omfattar dem som
efter beslut av kommunen bor i någon av de särskilda boendeformerna enligt SoL.

Det har inte varit en självklarhet i landets kommuner att äldre människor som delar boende har rätt att fortsätta göra det om den ena partner behöver ett särskilt boende.
Rätten att få åldras tillsammans är ...en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.
..
Äntligen säger jag... det skulle behövas en Alliansregering för att detta skulle bli en lag. Nu är det upp till kommunerna att leva upp till detta rättmätiga krav!

torsdag 25 oktober 2012

När man är där...!


På initiativ av Samverkan Gävleborg genomfördes en politisk debatt vid landstingsfullmäktige i Bollnäs i ämnet "Hospice - Vård i livets slut i Gävleborg" igår. Nio partier fick delge sina ståndpunkter inom detta viktiga område. Innan debatten fick alla en sammanfattande bild av hur det ser ut i Sverige av idag när det gäller den palliativa vården för medborgarna i livets slut. Idag dör ungefär 3200 människor per år i Gävleborg och detta sker oftast i hemmet, äldreboendet eller sjukhuset. Alternativet att få dö på ett Hospice finns inte och nu kanske skulle klarhet i en viktig fråga skönjas genom denna debatt... men ack så blev inte fallet. I stället för att se möjligheter till skapandet av ett sådant blev diskussionen alltför mycket kring investeringskostnader och vem som skulle vara "byggherre"! Själv förvånades jag över denna slagsida i diskussionen med att göra jämförelsen parkeringshus vid sjukhuset i Gävle. Där kan kostnaden à 40milj kr antas utan diskussion. Ingen funderar kring vems som skall bygga, men där handlar det om vårdnaden av bilen och inte om människan vid livets slut,... eller har jag fel?

För mig som kristdemokrat är detta en viktig fråga. Det skall finnas ett komplement till övrig palliativ vård. Man skall kunna få sluta sitt liv i ett Hospice, där trygghet och en hemlik miljö, med fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke finns. Förebilden finns i Mellannorrlands Hospice i Sundsvall.

I Gävleborg finns idag intressenter, som vill starta ett Hospice - Själaro ... jag hoppas att detta skall kunna bli verklighet om inte annat så efter valet 2014. Lycka till säger jag till initiativtagarna i detta - Lucy Braga och Veronika Öström.
..

Tidigare blogg i ämnet hospice
http://www.landstingsradingemarkalen.blogspot.se/2011/02/det-skall-vara-gott-leva.html

"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att någon kommer med detsamma när man ringer på klockan"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man inte skall behöva tigga och vänta på smärtstillande medel"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man får snabb hjälp till toaletten så man slipper vara rädd för att kissa och bajsa i sin säng och därefter se andra göra rent i sin säng"...

Jercy Einhorn

torsdag 18 oktober 2012

Ett friskare Sverige...

 
Ett friskare Sverige är en uppmärksamhetsvecka kring mat och rörelse som genomförs under denna vecka, 15–21 oktober. Veckan ska ge inspiration för att äta bra och röra på sig. Här vill arrangörer från kommun, landsting/regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer över hela landet öka möjligheten till människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta exempel.

Landstinget Gävleborg anordnade igår ett gå, lunka, löp-lopp för samtliga anställda uppdelat på två städer- Hudik och Gävle och två starter per tillfälle. Jag själv deltog tillsammans med landstingsstyrelsen vid lunchpasset. Alla deltagare fick förutom vatten en färgglad mössa. Färgvalet gillar jag skarpt!


 Veckan är en kraftsamling och ett försök att sätta fokus på mat och rörelse och dess betydelse för hälsan, samt uppmärksamma de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i befolkningen. Ett annat mål är ökade möjligheter till samverkan och ett nationellt skyltfönster kring pågående arbete inom mat och rörelse.

Enstaka informationsinsatser förbättrar inte befolkningens hälsa, men varje insats är ett steg i rätt riktning. För att nå resultat krävs ett långsiktigt arbete och insatser på flera nivåer.

I morgon väntar mig en heldag i ämnet Folkhälsa... "En satsad krona i folkhälsa ger fem kronor i återbäring heter det visst"!

Vi ses i motionsspåret. Lycka till!tisdag 16 oktober 2012

Valfrihet och värdighet... även för äldre döva!


Idag hade jag tillsammans med mina kollegor från Samverkan Gävleborg /kd, m, fp och sjvp/ förmånen att få lyssna till PiaKerstin (Kia) Silverdal - medfödd gravt hörselskadad. Hon är specialutbildad som palliativ vårdundersköterska och har under 30 år jobbat med människor inom vård.

Med tanke på nästa veckas debatt i fullmäktige i Bollnäs - Hospice - Vård i livets slut i Gävleborgs län - var det en bra påminnelse om vikten av att god språklig kommunikation finns, för patienter och deras anhöriga, även för såväl döva och dövblinda samt gravt hörselskadade.

Vården i livets slut måste präglas av värdighet, omtanke och respekt för alla heter det.... även för de med grav hörselskada, dövhet eller dövblindhet gäller detta. Detta är en sårbar grupp som inte kan kommunicera med personal om det inte finns teckenspråkskunnig personal eller tolk.
..
Kia berättade om sitt företag - PalliaVårdTecken - ett ambulerande företag som erbjuder sina tjänster till landsting, kommuner och privata hem samt skolor och studieförbund.
 
Själv säger ...Du behövs Kia. Lycka till!
Rapport - Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva!
 
 

lördag 13 oktober 2012

Blandad kompott...

 
I veckan har åtskilliga omdömen om Gävleborgs Hälso- och Sjukvård funnits i den interna liksom i den externa mediabevakningen.

Förskrivningen av antibiotika har minskat i länet det senaste året. Landstinget Gävleborg är nu ett av enbart fyra landsting som uppnått årets uppsatta antibiotikamål enligt överenskommelsen mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om förbättrad patientsäkerhet. Man har lyckats pressa ner förskrivningen med 2,6 procent det senaste året. Vårdpersonalen har jobbat målmedvetet efter de nationella riktlinjerna och chefer på alla nivåer har visat stort intresse i frågan och varje månad redovisat data över det aktuella läget.
Förutom detta har även totalkostnaden hittills i år för läkemedel legat under prognos. Själv kommer jag ihåg för tre år sedan då jag i fullmäktige ställde krav på minskade kostnader för läkemedel totalt i landstinget... vilket under varje år tycktes förefalla med automatik, skulle skrivas upp med 30-40 milj kronor,... att tycka något annat var inte seriöst. Idag säger jag till all vårdpersonal - Mycket bra jobbat!

Sedan hösten 2009 finns det gjorda patientenkäter, inom primärvården. Under 2010 genomfördes mätningar inom den specialiserade vården – öppen och sluten specialiserad sjukhusvård samt öppen och sluten psykiatrisk vård (vuxna). Grundutförandet är att mäta primärvård vartannat år och specialiserad vård vartannat år. Fr o m 2011 finns patientenkäter även inom Barnsjukvård.

Genom Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter. Frågorna handlar om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, rekommendera och inte minst helhetsintrycket.

Av helhetsintrycket finns att utläsa att Landstinget Gävleborg i jämförelse med riket ligger under genomsnittet utom i Öppen Barnsjukvård och Primärvård. Störst skillnad i negativt hänseende är Psykisk slutenvård där Gävleborg når nivån 49 av 100 möjliga poäng jmf med rikets 55.
Däremot kan nämnas att förbättringar gjorts i delområden... i pressmeddelande nämns följande.
-Patienterna blir allt mer nöjda med vården inom Landstinget Gävleborg. Sett över tid har både Division Operation och Division Medicin-Psykiatri förbättrat sig på nästan alla punkter som mäts i Nationella patientenkäten. Framför allt är det väntetiderna, bemötandet, den upplevda nyttan av besöket och helhetsintrycket som patienterna anser har blivit bättre. Bra säger jag... men än har vi en bit kvar innan vi når genomsnittet i Sverige.

Gjorda patientenkäter har "något år/några år på nacken"... en bit av verklighet grinade illa häromdagen, då vi genom Gefle Dagblad läste om Roxanna Tingvalls och Ellens besök på akuten på Gävle sjukhus. Chockupplevelsen ger signaler om att vi har fortfarande utmaningar att ta oss an, innan vi blir bäst i Sverige.


 onsdag 10 oktober 2012

Hemlöshet...

 
Från och med idag finns en blogg på regeringens hemsida i ämnet hemlöshet. Bloggskribenten är hemlöshetssamordnaren Michael Anefur. Bloggen är i första hand till för den som arbetar med att motverka hemlöshet, förhindra vräkningar och utestängningar från bostadsmarknaden.

Regeringens strategi 2007–2009, ”Många ansikten, mångas ansvar”, bidrog till att öka kunskapen om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Nu fokuseras insatserna på att förankra denna kunskap på lokal och regional nivå genom Michael Anefur. Här kommer kommunerna få stöd i sitt arbete med att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I uppdraget ingår också att uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet.

Hemlöshet enligt Wikipedia är en situation som uppstår då en person saknar fast bostad i en kultur där rådande norm är att man har sådan. Hemlöshet är vanligast i större städer och i förorter kring dessa.

Själv tänker jag på  psykiatrireformen som genomfördes 1995. Den har ofta  kritiserats för att ha lett till ökad hemlöshet. En viktig del av reformen var att ge psykiskt funktionshindrade möjlighet att bo i egna lägenheter istället för på mentalvårdsinstitutioner, men många av dem klarade inte av det egna boendet och blev istället hemlösa.

Lycka till i detta viktiga arbete Michael... bra att regeringen inte sopar problemet under mattan utan synliggör det och vill arbete för långsiktiga lösningar.

Michael Anefur-Hemlöshetssamordnarenfredag 5 oktober 2012

Älgmålsbön i Siljansnäs...

Inför nästa veckas Älgjakt... har nu alla jaktlag samlats för sjuttonde gången i Siljansnäs Kyrka.

God jakt! ...säger jag

lördag 29 september 2012

Uppdraget utfört...!


Igår var det Neurodagen 2012 i Sverige. Själv var jag inbjuden till Bollnäs i paneldiskussion med landstingspolitiker och verksamhetsföreträdare i länet utifrån en enkät som gjorts om hur den neurologiska rehabiliteringen försämrats i Gävleborg.

Förutom presentation av Alfta Rehabs verksamhet fick vi ta del av landstingets egen verksamhet i ämnet rehabilitering och habilitering i detta viktiga ämne. Det sistnämnda bland annat genom Avd 70 i Sandviken.

I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Här kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, epilepsi och MS men också folksjukdomarna stroke, restless legs, demens och migrän. Den som drabbas får stora problem i både vardag och arbetsliv. Många tvingas sluta arbeta och blir beroende av personlig assistens. Översatt till Gävleborg är det över 10 tusen med neurologisk sjukdom.

Det som drabbade patienter enligt lag har rätt att kräva är att efter insats från hälso- och sjukvården är rehabplanering, uppföljning och sist men inte minst vägledning i att på rätt sätt ta eget ansvar mycket viktigt.

I träffen med representanter för Gävleborgs - Neurologiskt Handikappades Riksförbund - framgick med all tydlighet att här finns åtskillligt att förbättra... alltifrån möjligheten till läkarkontakter, där neurologer saknas, till avsaknad av information för de drabbade i länet, vilken rehabhjälp man kan få. Bristen eller svårigheten att få läkarordinerad rehabilitering med anpassad medicinering nämndes också.

Själv påminde jag om både den brist på neurologer som finns i Sverige och de stora regionala skillnader som finns i den svenska neurologisjukvården. Är det månne en nationell strategi och ökade resurser för att fler ska få den behandling de behöver, som skall till.
I Stockholm, Västerbotten och Uppsala finns det fem-sex gånger så många neurologer per capita jämfört med Gävleborg. I Västerbottens län får 73 procent av MS-patienterna träffa sin läkare inom tolv månader. I Kalmar, Värmland och Västmanland är motsvarande siffra under 30 procent. Fortsättningsvis kan nämnas skillnader gällande patientnöjdhet, rätt vård, akutbehandling,...

Visst, jag vet att vi i Sverige har det kommunala självstyret, men kanske är tiden mogen för en nationell strategi. Vården måste bli mer jämlik. Jag lovade att ta med detta till vår Socialminister Göran Hägglund, vilken jag idag träffade i Stockholm vid Utbildningsdag för Kristdemokrater, vilket jag härmed bildledes meddelar.

Han gav mig förståelse för problemet och gav mig samtidigt uppmuntrande besked om att läkarutbildningen kraftigt har ökat sedan han tillträdde som socialminister 2006.

Nu vill jag i min roll som landstingspolitiker följa upp den negativa upplevelsen i Gävleborg av rehabilitering för neurologpatienter och därvid också uppmana den egna verksamheten att börja leva upp till sina åtaganden.


"Att känna livsglädje med neurologisk sjukdom"...
var ett av många budskap i gårdagens Neurodag 2012 i Sverige

fredag 21 september 2012

Skattehöjning på gång... igen!

 

Med jämna mellanrum beslutas det om skattehöjning i Landstinget Gävleborg. Den senaste var för tre år sedan med en höjning à 30 öre. Detta för att täcka kommande års underskott.

Då liksom nu saknas en grundläggande analys av orsakerna till att hälso- och sjukvården alltid går med underskott. Dagsfärsk prognos ger vid handen att i år kommer divisionerna inom hälso- och sjukvården att ge ett resultat på -157 mnkr. Årliga underskott, trots att det varje år skjutits till extra pengar till lagda ekonomiska ramar för dessa enheter, är ett faktum.

När vi från Samverkan Gävleborg efterfrågat om orsak till dessa årliga underskott och framför allt tankar på åtgärd värd namnet har detta lyst med sin frånvaro. Efter ett krav i fullmäktigesammanträdet i juni i år på en analys- och handlingsplan fick vi så häromdagen i landstingsstyrelsen ett första spår av tankar i ämnet. Till sin helhet återkom de socioekonomiska faktorerna i Gävleborg med tydlig emfas. Åldrad befolkning, låg utbildning, hög arbetslöshet, fettmaproblematik mm.

Nästa vecka kommer så tankar på åtgärder... själv tänker jag åtskilligt på den personalpolitik idag som leder till ständigt ökade kostnader för inhyrd personal,... idag summor vida överstigande det prognostiserade underskott vi årligen lever med.

I media ger landstingsrådet Eva Tjärnström en bekymrad inställning och utesluter inte en skattehöjning. Själv säger jag att skattehöjning är ingen framkomlig väg... det som behövs är ett maktskifte och det lär dröja till nästa val 2014.
måndag 17 september 2012

Sänkning av pensionärernas skatt

 
I det budgetförslag som Alliansregeringen lägger fram i riksdagen denna vecka finns förslag på en fjärde sänkning av pensionärernas skatt. De flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Samtidigt höjs bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad. Detta skriver de fyra partiledarna för alliansen idag i DN.
                               
I Europa upplever de flesta tuffa beslut om åtstramningar. Befolkningen i alltför många länder kommer under många år att tvingas leva med skattehöjningar och neddragningar i välfärden.

I Sverige är situationen annorlunda tack vare en ansvarsfull politik som säkrat en stark och stabil grund för svensk ekonomi. I höstens budget kan därför regeringen presentera viktiga framtidsinvesteringar för fler jobb och förstärkningar för ekonomiskt utsatta grupper.

Tack vare kristdemokraternas envetna kamp får pensionärerna ytterligare en skattesänkning. Den är alldeles för liten utifrån vårt perspektiv men bättre än inget! Detta innebär att vi kristdemokrater kommer att fortsätta kampen för att pension och lön ska beskattas lika,... vi fortsätter inför nästa budget och om vi inte når ända fram då heller så får väljarna ge oss större stöd i valet 2014.

Dagens orättvisa måste rättas till!