Summa sidvisningar

söndag 28 maj 2017

Bekymmersamt...Skollagen kräver att fast anställda lärare ska vara utbildade och legitimerade. Men i grundskolan har andelen legitimerade (mätt i heltidstjänster) sjunkit nationellt, från 72,7 procent förra läsåret till 71,4 procent detta läsår, enligt statistik från Skolverket.
Minskningen märks i 208 av landets 290 kommuner. I Gävleborg är det endast Ovanåker, Ockelbo och Sandviken som ökar andelen behöriga och legitimerade jämfört med läsåret 2015/16.

Läsåret 2016/17 har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat inom nästan alla skolformer, jämfört med läsåret före. Den största minskningen har skett inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Av de drygt 16 500 lärare, räknat i heltidstjänster, som har nyanställts det senaste läsåret saknar 57 procent pedagogisk högskoleexamen.

Bäst i Gävleborg är Ockelbo kommun med 85 procent. Sämre ser det ut för Bollnäs kommun som ligger strax under rikssnittet på 71,03 procent.

Likvärdighetsperspektivet – att vi ska se till att eleverna ska få det de har rätt till – försvåras onekligen av det faktum att läraryrket har blivit ett bristyrke. Det utbildas för få lärare idag trots att ökningstakten på högskolorna gör sitt. Detta samtidigt som det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet.

Mer än var tredje lärare som anställts i Sverige under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Här krävs både en extra bra introduktion och massor av stöd i arbetet för att de så småningom skall välja att utbilda sig till lärare.

I dagarna jobbar rektorer i hela Sverige för högtryck med att rekrytera lärare till sina skolor inför nästa läsår. I brist på utbildade och legitimerade kommer tjänsterna tyvärr att fyllas med obehöriga. Denna trend måste brytas. Här behövs bättre arbetsvillkor, högre löner och en arbetsmiljö, för att fler skall vilja utbilda sig till lärare. Idag är alltför många utbildningsplatser tomma. Hög tid att prioritera läraryrket och dess status anser vi kristdemokrater i Gävleborg.


måndag 15 maj 2017

Ett måste om vi skall klara av framtidens utmaningar


Idag är det den Internationella familjedagen - 15 maj - en årligt återkommande temadag om familjerelaterade frågor. Den grundades av FN:s generalförsamling 1992.
...

KD har allt sedan starten i sitt program hävdat att starka familjer ger ett tryggare samhälle.

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. Vi vill att denna dag skall vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna - oavsett hur den ser ut - och att ge dem en större frihet och handlingsutrymme.


- Föräldrarna själva vet bäst när det gäller vem som ska vara hemma med barnet och vi vill därför ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående. Det skulle underlätta många familjers planering, inte minst för ensamstående och bonusfamiljer, och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet.
- Barngrupperna i förskolan  måste bli mindre, vilket gynnar barnen och familjerna utan även de som arbetar i förskolan. Arbetsmiljön blir bättre och mer tid kan läggas på  varje barn.
- Skyddsnätet mot mobbing och  psykisk ohälsa bland unga måste stärkas
- Nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen det senaste decenniet men med detta förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad. 

Det är i familjen grunden läggs för att vi ska bli trygga, ansvarstagande medborgare. För KD är familjen – oavsett hur den ser ut – fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på. Skall vi klara av framtidens utmaningar är detta ett måste.

tisdag 9 maj 2017

I kväll kommer svaret...
Hofors hälsocentral - en krisande sådan - med ständig brist på allmänläkare, sjuksköterskor och annan personal, är i kväll på dagordningen för Hoforsbor. Inbjudan till informationsafton på Folkets Hus är aviserad genom annons i Hoforsbladet.

Speciallösningar är utlovade sedan mer än ett halvår sedan. Vården skall enligt majoritetspartierna bemannas med sjukhusläkare i stället för allmänläkare bland annat eller som det heter...vården skall delvis skötas av läkare från Gävle sjukhus eller av utbildningsläkare med uppbackning av specialister i bakjour. Detta var något som vi kristdemokrater ifrågasatte vid beslut.

Många har gjort invändningar... "nu blir det B-vård eller kanske en experimentverkstad".

Själv hoppas jag att för Hoforsbornas bästa att motsatsen kan bevisas i kväll. Hofors med en ökande befolkning och inte minst en framtidstro som kan skönjas hos fler och fler, är inte betjänt av något annat än en fungerande Hälsocentral.