Summa sidvisningar

fredag 22 april 2016

Timisoara


Assembly of European Regions samlade närmare 200 deltagare från hela Europa i Timisoara, Rumänien, från 11 till 14 april 2016, på temat "Kommunikation och åtgärder i kristider". Här delgavs aktuella händelser, från ett i många stycken krisartat Europa, genom olika arbetsgrupper, studiebesök och seminarium. Från Gävleborg deltog förutom jag ytterligare tre politiker och två tjänstemän.


Det övergripande temat för konferensen - Kommunikation och åtgärder i kristider - speglade nusituationen i Europa där man kan märka av en ökning av populism bland politiker och gärna en förenkling av komplexa frågor. Här skapas en växande känsla av misstro bland medborgarna. Detta gav givetvis en styrka för AER´s arbete under 2016 i temat vitaliserande demokrati. Diskussionen bland delegaterna gav en mängd frågor och svar... "hur kan beslutsfattare kommunicera bättre med medborgarna, lyssna på deras behov och bekymmer?...  "hur skapar man ett bättre forum där viktiga frågor för medborgarn tas upp?... "hur skapar man en berättelse över dagens situation som är engagerande?"

Givetvis varierar situationen från region till region i dagens Europa, där flyktingsituationen är klart den viktigaste frågan för medborgarna.

Representanter från Värmland poängterade civilsamhällets betydelse i arbetet med att inkludera flyktingarna in i samhället. Här gavs exempel på lokalbefolkningens engagemang.

Goda exempel från Spanien gavs i ämnet rätt information om invandrare, allt för motarbeta falsk eller ofullständig information, missuppfattningar, rykten och fördomar om invandrare.

Medias roll i en alltmer omtumlande värld belystes av chefredaktören på Radio France Internationale - Ovidiu Nahoi -  där han framhöll att sociala medier har gjort det möjligt för alla att publicera artiklar. Här behövs utbildning för att medvetandegöra medborgarna att göra rätt källkontroll. Från Nordjylland i Danmark fanns exempel på hur man genom Twitter, för ungdomar och politiker, skapar en dialog... allt för att få en information av god kvalité.

Kulturens betydelse i integrationen av flyktingar gavs. Här informerade bland annat Gävleborgs Alf Norberg om världsarvet Hälsingegårdarna.

För mig som under ett antal år varit engagerad i ämnet gymnasieavhopp i Europa, känns det extra stimulerande att i hälften av Gävleborgs kommuner, finns detta ämne numera på den politiska agendan. I Europastrategin 2020 heter det att det inte skall finnas någon kommun/region med över 10 procent gymnasieavhopp 2020. I dag kan jag konstatera att detta har infriats i Hudiksvall bland annat.

Sammanträdesrum från kommunistdiktator *Nicolae Ceausescus tid vid makten
..onsdag 6 april 2016

Lyft blicken mot framtiden

 
"Ibland kan verkligheten kännas omöjlig att rå på. Man vill bara gömma ansiktet i händerna och säga: Nej, det här går inte att ändra på.
 Under de senaste 40 åren har antalet nya cancerfall per år fördubblats. År 2014 ställdes närmare 65 000 diagnoser. I årets Cancerfondsrapport riktar vi blicken mot framtiden,"... skriver Sara Brodahl - Tillförordnad generalsekreterare Cancerfonden - i förordet till denna rapport.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar man med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden får inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Sedan Cancerfonden grundades 1951 har det delats närmare 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Under samma period har antalet som överlever cancer fördubblats...

En tredjedel av all cancer skulle kunna förebyggas. En viktig uppgift är därför att informera om hur var och en, genom kloka livsstilsval, kan minska risken att drabbas...

Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige cancer. För att ge bättre villkor - och öka chanserna att överleva - arbetar man med påverkansarbete genom lobbying, opinionsbildning och nätverkande. Här pekar man ut brister och behov samt visar på möjliga lösningar, i syfte att bidra till förbättringar inom cancerprevention, cancervård och cancerforskning.

"Vi måste alla lyfta blicken mot framtiden, ta itu med dagens problem och säga Nej till cancer. I dag, i morgon och alltid!" är budskapet från Sara Brodahl.