Summa sidvisningar

måndag 29 oktober 2012

Rätten att få åldras tillsammans...Den 1 november 2012 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta att bo tillsammans även när endast den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor.

Den 1 november 2012 införs dessutom ett klargörande i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, om att kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvård omfattar dem som
efter beslut av kommunen bor i någon av de särskilda boendeformerna enligt SoL.

Det har inte varit en självklarhet i landets kommuner att äldre människor som delar boende har rätt att fortsätta göra det om den ena partner behöver ett särskilt boende.
Rätten att få åldras tillsammans är ...en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.
..
Äntligen säger jag... det skulle behövas en Alliansregering för att detta skulle bli en lag. Nu är det upp till kommunerna att leva upp till detta rättmätiga krav!

torsdag 25 oktober 2012

När man är där...!


På initiativ av Samverkan Gävleborg genomfördes en politisk debatt vid landstingsfullmäktige i Bollnäs i ämnet "Hospice - Vård i livets slut i Gävleborg" igår. Nio partier fick delge sina ståndpunkter inom detta viktiga område. Innan debatten fick alla en sammanfattande bild av hur det ser ut i Sverige av idag när det gäller den palliativa vården för medborgarna i livets slut. Idag dör ungefär 3200 människor per år i Gävleborg och detta sker oftast i hemmet, äldreboendet eller sjukhuset. Alternativet att få dö på ett Hospice finns inte och nu kanske skulle klarhet i en viktig fråga skönjas genom denna debatt... men ack så blev inte fallet. I stället för att se möjligheter till skapandet av ett sådant blev diskussionen alltför mycket kring investeringskostnader och vem som skulle vara "byggherre"! Själv förvånades jag över denna slagsida i diskussionen med att göra jämförelsen parkeringshus vid sjukhuset i Gävle. Där kan kostnaden à 40milj kr antas utan diskussion. Ingen funderar kring vems som skall bygga, men där handlar det om vårdnaden av bilen och inte om människan vid livets slut,... eller har jag fel?

För mig som kristdemokrat är detta en viktig fråga. Det skall finnas ett komplement till övrig palliativ vård. Man skall kunna få sluta sitt liv i ett Hospice, där trygghet och en hemlik miljö, med fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke finns. Förebilden finns i Mellannorrlands Hospice i Sundsvall.

I Gävleborg finns idag intressenter, som vill starta ett Hospice - Själaro ... jag hoppas att detta skall kunna bli verklighet om inte annat så efter valet 2014. Lycka till säger jag till initiativtagarna i detta - Lucy Braga och Veronika Öström.
..

Tidigare blogg i ämnet hospice
http://www.landstingsradingemarkalen.blogspot.se/2011/02/det-skall-vara-gott-leva.html

"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att någon kommer med detsamma när man ringer på klockan"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man inte skall behöva tigga och vänta på smärtstillande medel"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man får snabb hjälp till toaletten så man slipper vara rädd för att kissa och bajsa i sin säng och därefter se andra göra rent i sin säng"...

Jercy Einhorn

torsdag 18 oktober 2012

Ett friskare Sverige...

 
Ett friskare Sverige är en uppmärksamhetsvecka kring mat och rörelse som genomförs under denna vecka, 15–21 oktober. Veckan ska ge inspiration för att äta bra och röra på sig. Här vill arrangörer från kommun, landsting/regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer över hela landet öka möjligheten till människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta exempel.

Landstinget Gävleborg anordnade igår ett gå, lunka, löp-lopp för samtliga anställda uppdelat på två städer- Hudik och Gävle och två starter per tillfälle. Jag själv deltog tillsammans med landstingsstyrelsen vid lunchpasset. Alla deltagare fick förutom vatten en färgglad mössa. Färgvalet gillar jag skarpt!


 Veckan är en kraftsamling och ett försök att sätta fokus på mat och rörelse och dess betydelse för hälsan, samt uppmärksamma de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i befolkningen. Ett annat mål är ökade möjligheter till samverkan och ett nationellt skyltfönster kring pågående arbete inom mat och rörelse.

Enstaka informationsinsatser förbättrar inte befolkningens hälsa, men varje insats är ett steg i rätt riktning. För att nå resultat krävs ett långsiktigt arbete och insatser på flera nivåer.

I morgon väntar mig en heldag i ämnet Folkhälsa... "En satsad krona i folkhälsa ger fem kronor i återbäring heter det visst"!

Vi ses i motionsspåret. Lycka till!tisdag 16 oktober 2012

Valfrihet och värdighet... även för äldre döva!


Idag hade jag tillsammans med mina kollegor från Samverkan Gävleborg /kd, m, fp och sjvp/ förmånen att få lyssna till PiaKerstin (Kia) Silverdal - medfödd gravt hörselskadad. Hon är specialutbildad som palliativ vårdundersköterska och har under 30 år jobbat med människor inom vård.

Med tanke på nästa veckas debatt i fullmäktige i Bollnäs - Hospice - Vård i livets slut i Gävleborgs län - var det en bra påminnelse om vikten av att god språklig kommunikation finns, för patienter och deras anhöriga, även för såväl döva och dövblinda samt gravt hörselskadade.

Vården i livets slut måste präglas av värdighet, omtanke och respekt för alla heter det.... även för de med grav hörselskada, dövhet eller dövblindhet gäller detta. Detta är en sårbar grupp som inte kan kommunicera med personal om det inte finns teckenspråkskunnig personal eller tolk.
..
Kia berättade om sitt företag - PalliaVårdTecken - ett ambulerande företag som erbjuder sina tjänster till landsting, kommuner och privata hem samt skolor och studieförbund.
 
Själv säger ...Du behövs Kia. Lycka till!
Rapport - Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva!
 
 

lördag 13 oktober 2012

Blandad kompott...

 
I veckan har åtskilliga omdömen om Gävleborgs Hälso- och Sjukvård funnits i den interna liksom i den externa mediabevakningen.

Förskrivningen av antibiotika har minskat i länet det senaste året. Landstinget Gävleborg är nu ett av enbart fyra landsting som uppnått årets uppsatta antibiotikamål enligt överenskommelsen mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om förbättrad patientsäkerhet. Man har lyckats pressa ner förskrivningen med 2,6 procent det senaste året. Vårdpersonalen har jobbat målmedvetet efter de nationella riktlinjerna och chefer på alla nivåer har visat stort intresse i frågan och varje månad redovisat data över det aktuella läget.
Förutom detta har även totalkostnaden hittills i år för läkemedel legat under prognos. Själv kommer jag ihåg för tre år sedan då jag i fullmäktige ställde krav på minskade kostnader för läkemedel totalt i landstinget... vilket under varje år tycktes förefalla med automatik, skulle skrivas upp med 30-40 milj kronor,... att tycka något annat var inte seriöst. Idag säger jag till all vårdpersonal - Mycket bra jobbat!

Sedan hösten 2009 finns det gjorda patientenkäter, inom primärvården. Under 2010 genomfördes mätningar inom den specialiserade vården – öppen och sluten specialiserad sjukhusvård samt öppen och sluten psykiatrisk vård (vuxna). Grundutförandet är att mäta primärvård vartannat år och specialiserad vård vartannat år. Fr o m 2011 finns patientenkäter även inom Barnsjukvård.

Genom Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter. Frågorna handlar om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, rekommendera och inte minst helhetsintrycket.

Av helhetsintrycket finns att utläsa att Landstinget Gävleborg i jämförelse med riket ligger under genomsnittet utom i Öppen Barnsjukvård och Primärvård. Störst skillnad i negativt hänseende är Psykisk slutenvård där Gävleborg når nivån 49 av 100 möjliga poäng jmf med rikets 55.
Däremot kan nämnas att förbättringar gjorts i delområden... i pressmeddelande nämns följande.
-Patienterna blir allt mer nöjda med vården inom Landstinget Gävleborg. Sett över tid har både Division Operation och Division Medicin-Psykiatri förbättrat sig på nästan alla punkter som mäts i Nationella patientenkäten. Framför allt är det väntetiderna, bemötandet, den upplevda nyttan av besöket och helhetsintrycket som patienterna anser har blivit bättre. Bra säger jag... men än har vi en bit kvar innan vi når genomsnittet i Sverige.

Gjorda patientenkäter har "något år/några år på nacken"... en bit av verklighet grinade illa häromdagen, då vi genom Gefle Dagblad läste om Roxanna Tingvalls och Ellens besök på akuten på Gävle sjukhus. Chockupplevelsen ger signaler om att vi har fortfarande utmaningar att ta oss an, innan vi blir bäst i Sverige.


 onsdag 10 oktober 2012

Hemlöshet...

 
Från och med idag finns en blogg på regeringens hemsida i ämnet hemlöshet. Bloggskribenten är hemlöshetssamordnaren Michael Anefur. Bloggen är i första hand till för den som arbetar med att motverka hemlöshet, förhindra vräkningar och utestängningar från bostadsmarknaden.

Regeringens strategi 2007–2009, ”Många ansikten, mångas ansvar”, bidrog till att öka kunskapen om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Nu fokuseras insatserna på att förankra denna kunskap på lokal och regional nivå genom Michael Anefur. Här kommer kommunerna få stöd i sitt arbete med att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I uppdraget ingår också att uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet.

Hemlöshet enligt Wikipedia är en situation som uppstår då en person saknar fast bostad i en kultur där rådande norm är att man har sådan. Hemlöshet är vanligast i större städer och i förorter kring dessa.

Själv tänker jag på  psykiatrireformen som genomfördes 1995. Den har ofta  kritiserats för att ha lett till ökad hemlöshet. En viktig del av reformen var att ge psykiskt funktionshindrade möjlighet att bo i egna lägenheter istället för på mentalvårdsinstitutioner, men många av dem klarade inte av det egna boendet och blev istället hemlösa.

Lycka till i detta viktiga arbete Michael... bra att regeringen inte sopar problemet under mattan utan synliggör det och vill arbete för långsiktiga lösningar.

Michael Anefur-Hemlöshetssamordnarenfredag 5 oktober 2012

Älgmålsbön i Siljansnäs...

Inför nästa veckas Älgjakt... har nu alla jaktlag samlats för sjuttonde gången i Siljansnäs Kyrka.

God jakt! ...säger jag