Summa sidvisningar

lördag 28 februari 2015

Media och dess fördomar om Kristdemokraterna

 
Kristdemokraterna söker "en ny partiledare" efter Göran Hägglund. Liksom vid tillträdet av honom som partiledare för elva år sedan, vill även denna gång media vara med och "styra".

Partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson har i veckan hoppat av sin kandidatur till partiledarposten i Kristdemokraterna och idag meddelade även Penilla Gunther sitt avhopp. Återstår två personer, det färgstarka kommunalrådet i Uppsala Ebba Busch Thor och den mer okände men mer politiskt erfarne riksdagsledamoten Jakob Forssmed,... om inte EU-parlamentariker Lars Adaktusson låter sig övertalas att ställa upp. Till veckan klarnar säkert bilden.

Tidningen Barometern skriver... -Partiledarstriden i Kristdemokraterna har hittills cirkulerat kring ord som ”modig” eller om förmågan att ”sticka ut” och gå hem ”i tv”. Till det kommer en mediebild av partiet som vittnar om fördomar eller okunskap.
Mängden av detta tycks aldrig avta, när Kristdemokraterna diskuteras i media.

När Ebba Busch Thor intervjuades i lördagsintervjun handlade frågorna under 30 minuter om aborter, enkönande adoptioner och ungdomliga ställningstaganden för en amerikansk vicepresidentkandidat. Sådana frågor riktas bara till Kristdemokrater.

Även bilden av Jakob Forssmed vittnar om en ideologisk förvirring. Han kallas socialliberal i medierna – ett ideologiskt begrepp som inte alls hör hemma i den Kristdemokratiska traditionen. Där är snarare utgångspunkten att människan är en del i ett större sammanhang – en social varelse – än liberalismens fristående rationella aktör.

Både Forssmed och Ebba har enligt media ertappats med politiska ungdomssynder. När Ebba Busch Thor har låtit sig fotograferats på israeliska stridsvagnar har Forssmed in i en närmast pacifistisk tradition talat om nedrustning och internationell solidaritet.

Till detta kan nämnas de höger- och vänsterstämplar dessa två kandidater ofta oförtjänt fått...

Nu väntar jag på att media skall kunna ge en rättvisande bild av de kandidater, som medlemmarna valt att se, som nästa partiledare för Kristdemokraterna.

Ebba, Jakob, ...eller blir det kanske Lars.
söndag 15 februari 2015

Skador i vården ett problem

 
Varje år drabbas kanske upp emot etthundratusen människor i Sverige av vårdskador på våra Hälso- och Sjukvårdsenheter, enligt en studie som Socialstyrelsen gjort. Organskador, smärta, blödningar och infektioner... Skadorna beror främst på brister i strukturer och rutiner, vilket betyder att många av dem hade kunnat undvikas. Ca 3000 människor dör.

Från den 1 januari 2011 har Sverige en Patientsäkerhetslag - på initiativ av f d Socialminister Göran Hägglund (KD) - vilken ställer högre och tydligare krav på vårdgivaren att arbeta systematiskt och förebyggande med patientsäkerheten. Lagen syftar till att göra vården säkrare för patienten och att minska antalet vårdskador. Ansvaret åvilar självklart på landstingsstyrelserna i respektive landsting i Sverige. Vårdskadorna ska enligt lagen förebyggas genom att risker för vårdskador identifieras och analyseras, samt undanröjs eller begränsas.

I dagarna har så Kvalitets- och patiensäkerhetsberättelsen för Gävleborg 2014 publicerats. I sammanfattningen av denna ser det ut som allt fungerar bra och bara har blivit bättre trots att det tydligt framgår i rapporten att:

  • Vårdrelaterade infektioner, VRI, ökar. Förutom lidande belastar detta sjukvården med åtskilliga extra vårddagar och givetvis ökade kostnader. I Sverige beräknas detta till en kostnad av 6,5 miljarder kronor varje år.
  • Registrering i Senior Alert minskar.
  • Fler anmäler till patientnämnden.
  • Det faktum att fler kvinnor än män lämnar in anmälningar till patientnämnden ger vid handen att fler kvinnor än män drabbas av vårdskador.
  • Förtroendet för sjukvården sjunker.
  • Tillgången till hälso- och sjukvården minskar.
  • Beläggningsgraden ökar.
Budskapet bör ge eftertanke till styrande i regionen och inte likt strutsen allt för ofta ”stoppa huvudet i sanden”.
Alla har vi ett ansvar att minimera vårdskador. Politiker i ledande befattning, chefer, hälso- och sjukvårdspersonal och socialstyrelsen.

Till detta får inte glömmas god kommunikation och information till drabbade patienter och deras anhöriga. Inte minst dessa har mycket att lära vården. Det sistnämnda en läxa att lära enligt tidigare ordförande i patientnämnden.
 
 
 
 


torsdag 5 februari 2015

Välkommen resurs i norra Hälsingland


Igår hade jag och KD´s regiongrupp förmånen att göra ett besök på dialysmottagningen i Hudiksvall. Sedan ett år tillbaka får här patienter med njursvikt hjälp med att rena blodet 3-4 gånger i veckan. I stället för att som patient från norra Hälsingland resa till Bollnäs, enligt tidigare mönster, finns nu möjligheten att få behandlingen på betydligt närmare håll, Hudiksvalls sjukhus.


Behandlingen går till så att blodet leds genom slangar från patienten in i en apparat med dialysfilter, varefter det renade blodet förs tillbaka in i kroppen. Behandlingen tar 3-5 timmar varje gång.
På dialysmottagningen arbetar legitimerade sjuksköterskor med specialkompetens. Det finns även njurspecialister knutna till enheten.


..
Trots att det görs 300-350 njurtransplantationer i Sverige varje år är det idag över 600 patienter som väntar på en njurtransplantation. Detta är nödvändigt, om man vill slippa dialysbehandlingen av blodet varje vecka. Det vi också fick veta är att det skiljer sig markant mellan länder i världen, där det görs mer än 20 000 njurtransplantationer. I Norge är det t ex betydligt fler som donerar sin ena njure till en individ som saknar egna fungerande njurar jämfört med Sverige.

Tack Lorna Magloyan Engblom för givande besök! Hoppas på bra aktiviteter på "World Kidney Day" den 12 mars.