Summa sidvisningar

torsdag 1 oktober 2015

Hur mår Gävleborgarna...?

 
I dagarna har Gävleborgs regionpolitiker antagit ett nytt Folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020. Fokus ligger  på de tre första av de elva målområdena i den nationella folkhälsopolitiken, nämligen delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor.

-Barn och unga i Gävleborg ska ha möjlighet att känna trygghet och leva med goda och jämlika uppväxtvillkor
-Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation
-Alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna ekonomisk och social trygghet

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet hos hela befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många människor som möjligt har en bra hälsa; fysiskt, psykiskt och socialt.
Folkhälsoarbete handlar i stor utsträckning om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och goda levnadsvanor som leder till en god hälsa och som gör att vi får en livskraftig region.

Jag har fått förtroendet att ingå i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg - NSFG - där valda politiker från Region Gävleborg och länets tio kommuner, arbetar med länsgemensamma frågor som rör befolkningens hälsa. Nätverkets sekretariat består av tjänstemän från Region Gävleborg, Länsstyrelsen och representant för kommunernas folkhälsostrateger.

För att på bred front kunna påverka faktorer som leder till bättre folkhälsa i hela befolkningen behövs samverkan i länet. Här ligger det formella ansvaret för folkhälsoarbetet i länet hos Region Gävleborgs regionfullmäktige samt Länsstyrelsen i Gävleborg. Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) har ersatt det tidigare Länsfolkhälsorådet för länsgemensamma frågor som rör befolkningens hälsa. Nätverket är ett rådgivande organ.

Samhällsmedicin Gävleborgs förvaltningschef är verkställande tjänsteman och har i uppdrag att leda arbetet och delta i sekretariat som administreras via Region Gävleborgs avdelning folkhälsa och hållbarhet. 
...
Vid senaste träff med NSFG presenterades följande intressanta rapport
http://www.regiongavleborg.se/Global/Utveckling_tillvaxt/Hallbarhet_halsa/Befolkningens_halsa/Foredragningsbilder_NSFG_150925.pdf