Summa sidvisningar

fredag 8 maj 2015

De äldre får inte det tandvårdsstöd de är berättigade till

 
 
Myndigheten för vårdanalys publicerade den 7 maj rapporten Tandlösa tandvårdsstöd – en analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen.

Rapporten visar att de tandvårdsstöd som studien omfattar inte når ut till äldre i målgruppen i tillräcklig omfattning. Det innebär ökad risk för försämrad tandhälsa, stort lidande och i förlängningen en sämre allmän hälsa hos de äldre. Det kan också innebära samhällsekonomiska kostnader, eftersom effekterna av en god förebyggande tandvård går förlorade. Munhälsa och tandvård för äldre är ett angeläget men eftersatt område, och det krävs åtgärder för att förbättra tandvårdsstöden och stärka äldres munhälsa.

Äldre personer har en ökad risk för försämrad munhälsa på grund av bland annat sjukdomar, läkemedelsanvändning och nedsatt fysisk funktionsförmåga. Munhälsa behandlas ofta som någonting vid sidan av den allmänna hälsan, trots att det finns samband däremellan. En dålig munhälsa ökar till exempel risken för bland annat lunginflammation och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför särskilt viktigt att äldre personer sköter sin munhygien och besöker tandvården regelbundet. Sviktande hälsa och bristande ork gör dock att många äldre inte tar hand om sina tänder på samma sätt som tidigare, och avstår regelbundna tandvårdsbesök. Eftersom patienter i tandvården själva står för en stor del av kostnaderna kan en låg pension också göra att tandvård uppfattas som alltför dyrt.

Tandvårdsstöd utgår vid följande former

-särskilt tandvårdsbidrag /endast 3 av 10 äldre i målgruppen tog del av detta 2014/
-tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning /endast 2 av 10 äldre i målgruppen tog del av av stödet 2013/
-uppsökande verksamhet
-nödvändig tandvård /endast 4 av 10 äldre i målgruppen tog del av detta 2013/

Stöden syftar bland annat till att stimulera förebyggande tandvård och till att säkerställa att det inte blir för kostsamt för patienten att ta del av tandvården.

Stödet når ut sämre bland äldre som bor kvar hemma och får hemtjänst eller vårdas av anhöriga, jämfört med bland äldre som bor på särskilt boende. Det finns också geografiska variationer mellan landstingen i hur väl stöden når ut.

Vid Folktandvårdens bolagsstämma i Gävle 5 maj framkom det vid mina funderingar i ämnet, stöd till äldre, att kunskapen om stöden är låg hos dem som ska informera de äldre och erbjuda stöd. Tandvårdsstöden är också komplexa och det är svårt för både patienter och personal inom tandvården, hälso- och sjukvården och socialtjänsten att förstå hur de fungerar, när och hur en person kan bli berättigad till stöd och vart man ska vända sig vid frågor. Här behövs samverkan mellan flera aktörer för att fler skall få del av det stöd man är berättigad till.

..

Myndigheten för vårdanalys under Socialdepartementet inledde sin verksamhet under Socialminister Göran Hägglunds ledning 1 januari 2011. Myndigheten har till uppgift att följa upp, utvärdera, och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården i Sverige, och ska kunna granska all offentligt finansierad hälso- och sjukvård oavsett huvudmannaskap eller driftsform, inklusive tandvård, delar av socialtjänsten, och andra myndigheters arbete.