Summa sidvisningar

lördag 22 februari 2014

Europa i händelsernas centrum


 
Under veckan har jag haft förmånen att få lyssna på Kristdemokraternas toppkandidat till EU valet 25 maj, Lars Adaktusson. I måndags vid heldagsbesök i Gävle och i fredags vid Europaforum i Sundsvall vid paneldebatt. Påminnelser vid bägge tillfällena var i enlighet med Kristdemokraternas Europapolitiska program.
...
Europas historia är fylld av våld, krig och blodspillan. På slagfält, i skyttegravar, i
koncentrationsläger, av bomber och terror har miljontals människor dödats i vårt Europa. Generation efter generation har fått uppleva hur nationsgränser flyttats och hela länder utplånats. Inga bilder, inga berättelser kan få oss i ett Sverige förskonat från krig i över 200 år att ens ana vilka fasor vårt Europa genomlevt.

När Europa låg i ruiner efter andra världskriget reste sig tre kristdemokratiska statsmän upp: Konrad Adenauer i Tyskland, Alcide de Gasperi i Italien och Robert Schuman i Frankrike. De hade alla levt i gränstrakter som efter krig och fredsfördrag flyttats mellan olika stater. De hade alla tre förföljts och upplevt krigets förödelse och förråande inverkan på människan. I deras efterkrigsanalys identifierades en gemensam orsak i nazismen, fascismen och kommunismen, men också i mellankrigstidens kapitalism. Det var den filosofiska materialismens människosyn och etik. Det går inte att bygga ett gott samhälle med en människosyn där den enskilda människan inte är någonting värd. Det går inte att bygga ett gott samhälle där etiken är att makt går före rätt.

Adenauer, de Gasperi och Schuman förenades också i den gemensamma övertygelsen att enbart ett enat Europa kan förhindra krig. Enbart försoning mellan länder och enskilda kunde lägga grunden till ett nytt och enat Europa, där fred och frihet råder. De menade att en nödvändig förutsättning för detta projekt är den kristna människosynen och etiken med sina judiska rötter. Varje människas okränkbara värde skulle bli vägledande för framtidens politiska makthavare. Så påbörjades bygget av det europeiska huset. Bygget blir aldrig färdigt. Nya våningar tillkommer. Inredningen tål att både kritiseras och ändras.Kristdemokraterna – en världsvid rörelse – kan inte nog understryka att den människosyn och etik som bäst värnar fred och frihet är av universell karaktär. Inga nationsgränser i världen delar in oss människor i A eller B lag. EU är inte enbart samarbete, EU är gemenskap. Den gemenskap och sammanhållning som ska ge européerna insikten att vi alla har ett ansvar för varandra och för vår omvärld. Detta är även grunden för vi ska kunna erbjuda våra barn och ungdomar en trygg uppväxt i fred och frihet.
....
I dagarna upplever vi hur folket i Ukraina under diktatur försöker frigöra sig från ofrihet och förtryck... deras önskan är att komma in i Europas gemenskap.
 
 


torsdag 13 februari 2014

1-0 till Hudiksvall


Efter läkarexamen har de flesta börjat tröttna på livet som läkarkandidat. Man börjar söka ett bra sjukhus att göra sin allmäntjänstgöring på. Idag fick jag tillsammans med mina Orådskollegor i Samverkan Gävleborg förmånen att göra ett studiebesök på Hudiksvalls sjukhus, där alltid ett trettiotal AT-läkare gör sina 21 månaders tjänstgöring tillsammans med övrig primärvård i Hälsingland. AT-läkarna kommer i första hand från Stockholm, Uppsala och Umeå.

Mitt helhetsintryck är efter någon timmes information av AT-ledningen vid nämnda sjukhus, mer än tillfredsställande. Årliga utvärderingar från berörda AT-läkare i Sverige ger vid handen, att utbildningen som helhet med handledning, deltagande i jourverksamhet mm i Hudiksvall är i jämförelse med övriga Sverige i topp. Bra med tanke på att förutsättning för att dessa AT-läkare stannar kvar i länet ökar.

I dessa OS-tider kanske uttrycket 1-0 passar in som någon i gruppen uttryckte det, när jämförelse gjordes med Gävle sjukhus.


Huvudentrén Hudiksvalls sjukhus i vinterskrud - jan 2014
 


fredag 7 februari 2014

Framtidens hälsa

Estlands president Toomas Hendrik Ilves
 

I början av veckan samlades runt 200 beslutsfattare från hela världen i Kiruna för en två dagars konferens, Arctic Light e-He@lth Conference. Diskussionsämnen var bland annat e-hälsa, hur IT kan förbättra och förenkla vården. Temat var den medskapande patienten . I framtidens vårdsystem har patienten mer inflytande och kontroll över sin hälsa.

Estland - det land som är högst rankat i världen när det gäller e-hälsa - var representerat av sin president Toomas Hendrik Ilves. Han var också den förste talaren vid konferensen. Hans vision är att bygga ett system där man på ett lättare sätt kan förutse hälsoproblem med så kallat "big data", informationssamling.

Vården kan ha en databas med uppgifter från miljontals människor som gör det enklare för dem att förutse komplikationer beroende på om du röker, vad du äter, hur mycket du tränar och hundratals andra faktorer.

Han menade att det första steget i att skapa ett fungerande system är att patienterna måste äga sin egen hälsoinformation och ha kontroll över den, inte som i dagens Sverige där patienter fortfarande i de flesta landsting inte får läsa sina egna journaler. Han tog också upp säkerheten runt digital information som måste stärkas. Allt ska krypteras.

– Vi måste kunna garantera informationens säkerhet. Det är en särskilt angelägen fråga efter Edward Snowdens avslöjanden om NSA förra året, sa Toomas Ilves.

I Estland använder man kryptering som inte kommer gå att knäcka på 20 år. Där röstar till och med en fjärdedel av befolkningen på internet. På frågan vad som krävs för att Sverige ska kunna införa ett e-hälsosystem enligt den Estländska modellen ger Toomas stark kritik till den svenska säkerheten.
– Ni måste först göra om ert säkerhetssystem. Förra året stals 1,2 miljoner lösenord i Sverige för att ert säkerhetssystem är grundat i banker. Sedan krävs mjukvara och patienternas förtroende, sa Tomas Ilves.
..


Här står "flickan" 65 år /MS Alide L Chase/ och föreläser...
Hon har för en stund sedan med ett tryck på en app i sin iphone haft kontakt med sin 90-åriga mor i Kalifornien... detta tillsammans med läkare.
Framtiden är redan här... Nu gäller det att använda sig av rätta verktygen.
söndag 2 februari 2014

Vården för sjuka äldre blir bättre i Sverige

 
Under innevarande mandatperiod 2010-2014 utgår fyra miljarder kronor till landets kommuner och landsting i satsningen - de mest sjuka äldre ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande. Satsningen har delats in i åtta delområden.
 1. Skapa samverkan och samordning
 2. God hälsa vård och omsorg
 3. God och säker läkemedelsanvändning
 4. God vård i livets slutskede
 5. God vård vid demenssjukdom
 6. Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter
 7. Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens
 8. Bättre uppföljning och utvärdering
Pengarna som satsas till dessa områden ska kopplas till resultat och prestation vad gäller förbättring av vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Genom ekonomiska incitament har här regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting målsättningen att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting, se till att vården i högre grad utgår ifrån patientens behov.

I media hittar vi i dagarna förutom oseriösa inlägg inom området svensk äldreomsorg även de med större faktaunderlag. I det förstnämnda fallet SVT´s undersökning bland 1000 inv och den senare av Socialstyrelsen brukarundersökning hos 140 000 äldre som bor på särskild boende eller har hemtjänst. Den sistnämnda visar att 89 procent av de som har hemtjänst och 83 procent av de med särskilt boende är nöjda med den omsorg de får medan andelen missnöjda är under 5 procent.

Glädjande är att i dagarna få återrapporterat i länsmedia om utfall i pengar till länets kommuner. Den senaste rapporten återfinns bland annat  i Arbetarbladet om Gävle kommun, som fått 11,7 milj kronor extra för sitt jobb under 2013 enligt ovan kriterier. På hemresan med tåg i fredags från Gävle frågade jag Hofors kommunalråd hur mycket pengar det blev för kommunen... detta kunde hon inte svara på. Idag kan jag meddela att det blev 1,4 milj kronor extra till lagd budget att användas 2014.
...

Sverige har en växande grupp äldre och de äldre lever allt längre och är friska allt längre upp i åren. Det är mycket positivt. Gruppen De mest sjuka äldre utgörs idag av knappt 300 000 personer. För att tillhöra gruppen mest sjuka äldre ska man vara 65 år eller äldre och ha omfattande behov av vård och omsorg. Med detta menas någon eller några av följande kriterier:
 • Multisjuklighet, minst tre diagnoser senaste 12 månaderna
 • Fler än 19 vårddagar eller tre inskrivningar i slutenvården
 • Fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård
 • Äldre som bor permanent i särskilt boende
 • Har 25 timmar eller mer i hemtjänst per månad
 • De som bor i korttidsboende eller har assistans enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)