Summa sidvisningar

lördag 10 februari 2018

Skillnaden på att kapa vårdköer och (s)kapa vårdköer är ett S


Landstingen har fått allt svårare att leva upp till vårdgarantin. De senaste åren har gruppen som väntar på operation eller specialistvård längre än 90 dagar vuxit lavinartat.
Att få komma till en specialistläkare eller bli opererad om så krävs ska helst ske inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Men den garanterade vården uteblir för allt fler.
En rapport
från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i höstas visar att sen 2014 har de väntande patientgrupperna vuxit markant.

Börjat växa markant

Till exempel har gruppen som fått vänta längre än 90 dagar på att få träffa en specialist ökat med 150 procent mellan 2012 och 2016. Störst är ökningen mellan 2014 och 2016 då gruppen växte från drygt 39.000 till knappt 68.000 väntande, vilket är 23 procent av patienterna i kö.
Bryter man sedan ut de som fått vänta mellan ett halvår och ett år på specialistvård så har gruppen mer än fördubblats mellan 2014 och 2016 – från 8.000 till 18.000 patienter.


Dubbelt så många får vänta

Samma trend syns för patienter som väntar på operation. Gruppen har vuxit under en lång tid, men från 2014 växer den dramatiskt. Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar har fördubblats och många fler än tidigare får vänta i över ett halvår.
– Bakom den här successivt ökande kön ser vi inte en enskilt förklarande faktor, utan det är flera faktorer som spelar in. Det kan exempelvis handla om ett ökat tryck på vården för att vi blir äldre och vi blir fler eller för att behandlingsmöjligheterna har ökat. I vissa verksamheter kan det också handla om bemanning, säger Åsa Ljungvall, som skrivit rapporten “Löftesfri garanti?”
I den analys som Vård- och omsorgsanalys gjort finns siffror för 2017 inte med. Det gör de däremot på sajten Väntetider
och enligt den ser trenden ut att hålla i sig. Köerna fortsätter att växa.

Vuxit mest i norr

Sen 2012 har köerna vuxit på nybesök till specialist i alla landsting utom två – Västmanland och Sörmland – där man lyckats minska köerna något.
Mest har köerna vuxit i de fyra norra landstingen – Norrbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen och Västerbotten. Även det stora landstingen Västra Götaland har svårt att leva upp till garantin och står för 35 procent av den totala försämringen i landet.
När det gäller väntan på operation är siffrorna bättre. Här har nio landsting ökat tillgängligheten till operation. Elva landsting har dock försämrat sin efterlevnad och fler får nu vänta på operation i mer än 90 dagar.


Tål att upprepa..."Skillnaden på att kapa vårdköer och (s)kapa vårdköer är ett S"