Summa sidvisningar

lördag 19 september 2015

Patientens inflytande i vården

 
Under hösten 2014 lät Landstinget Värmland och Landstinget Sörmland personer med kroniska diagnoser utveckla sin vårdcentral och där ta fram metoder för hur deras besök kunde bli bättre. Projektet bedrevs vid Vårdcentralen City i Eskilstuna och Vårdcentralen Kronoparken i Karlstad. 4 000 000 kr beviljades projektet, vilket var länsöverskridande inom ramen för Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.

Det var en del i Landstinget Sörmlands arbete för att nå målsättningen Sveriges friskaste län 2025 samt Landstinget Värmlands satsning med att förstärka patienter och närståendes medskapande med hjälp av design- och tjänsteinnovation.

Vid mitt besök på Centralsjukhuset i Karlstad häromdagen fick jag mig presenterat detta projekt - kallad kroniskt engagerad.

Tillsammans har patienter och vårdpersonal gjort kartläggningar och tagit fram möjliga lösningar, prototyper, som fortsättningsvis testas och utvärderas.
Syftet har varit att utveckla vården tillsammans med patienterna för att ge maktbalans och öka respekten för patientens kunskap om sin sjukdom och hur den påverkar det dagliga livet.

Projektet Kroniskt engagerad har onekligen engagerat. Tillsammans har patienter och personal  arbetat intensivt för att med utgångspunkt från patienternas behov finna lösningar som skapar bättre förutsättningar för patienterna att hantera sin livssituation och kontakterna med vårdcentralen.

Enligt samstämmig uppfattning hos berörda är resultatet mer än godtagbart. Alla är mer än nöjda. Ökad förståelse och kunskap om patientens behov hos personalen och patienter, som känner sig sedda, lyssnade till och som getts unika förutsättningar att bidra till att själva utforma lösningar.

Projektet är också unikt ur perspektivet att det är av de första projekt nationellt som använt tjänstedesign som metod för att åstadkomma patientdelaktighet. Projektet har därför också bidragit till att skapa ny kunskap inom detta område.

Jag hoppas "att erfarenheter från detta projekt kan ge fortsatt ringar på vattnet"... inte bara inom ovan nämnda län utan i övriga Sverige.
..

Se nedan film plus faktahänvisning

http://landstingetsormland.se/Sa-styrs-landstinget/Sveriges-friskaste-lan-2025/Utvecklingsomrade-2-Personcentrerad-vard/Kroniskt-engagerade/

http://landstingetsormland.se/PageFiles/44337/Slutrapport%20kroniskt%20engagerad.pdf

http://www.regeringen.se/contentassets/642cd2c63546450c8d439fbc1f3e1a76/handlingsplan-2014-till-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-behandla-kroniska-sjukdomar-s2014.016

söndag 13 september 2015

Populärt ...

 
 
 
Under sommaren har det varit populärare än någonsin att resa med kollektivtrafiken i länet, kan man läsa på Region Gävleborgs hemsida.
Orsakerna till denna ökning,  +5% under juli-augusti jämfört med samma period förra året, är  de nya zonerna och priserna, som infördes 1 juni. Zonerna har blivit större... Man reser helt enkelt längre på sin biljett.
– Vi har gjort undersökningar bland våra kunder och allmänheten, både före och efter införandet av de nya zonerna och priserna, och de visar att man uppfattar förändringen positivt. Det har varit vår ambition att det ska bli enklare att resa och att människor, genom att biljetterna gäller i större områden, upptäcker fördelarna med kollektivtrafiken och använder den i större utsträckning även på fritiden säger Therese Nilsson marknads- och försäljningschef på X-trafik.
Positivt är också att man kan se en ny trend för hur kunderna betalar sina resor. Många har upptäckt fördelarna med att köpa sina biljetter i webbshopen eller med sin mobiltelefon. Användandet av reskassa, som är det mest prisvärda sättet att betala sin resa, har ökat med 30 % samtidigt som kontanterna ombord har minskat med 20 %. 
– Det är jättekul att se att så många har upptäckt hur smidigt det är att använda sin mobiltelefon, med den kan man både planera sin resa och köpa biljett innan man kliver ombord. En fördel med mobilbiljetten är också att ombordstigning kan ske fortare utan köbildning vilket gynnar resenärerna, säger Therese. 
..
Själv reser jag i möjligaste mån kollektivt!


 

lördag 5 september 2015

Massinvandring...För sju år sedan hade jag förmånen att bevista 60-årsjubiléet - De mänsklig rättigheterna - antagna den 10 december 1948 av Förenta nationernas generalförsamling. Platsen för jubiléet var Bryssel.

I dagarna pågår en flyktingström över vår värld av enorm storlek... 60 miljoner totalt och där vi i vår del av världen - Europa -  ibland i folkmun sägs "att det är en massinvandring" till vår kontinent. Det senare är långt från sanning, eftersom det i år beräknas bli endast en kvarts miljon, alltså mindre än 0,5%, som kommer att söka asyl i Europa.

En person som är duktig i framställan av fakta är Professor Hans Rosling, som nu senast skällde ut media för negativ rapportering.

I den av de flesta länderna antagna artiklarna i de mänskliga rättigheterna, återfinns i artikel 14 följande att läsa... "Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse".I Gävleborg finns idag ca 3000 asylsökande människor. Detta har föranlett Margareta Sidenvall (KD), regionfullmäktigeledamot, att föreslå regionen att bekosta gratis tåg- och bussresor inom länet under den tid asylutredningen pågår. Möjligen skulle det begränsas så att inte belastningen ökar på kollektivtrafiken under rusningstid.
Hennes tanke är att det ska få de asylsökande att känna sig mer välkomna i Gävleborg och att de kan uppleva asyltiden som mer dräglig.
Regionstyrelsen avslog motionen, men hoppas i stället på att få till ett samarbete med Migrationsverket, för att kunna erbjuda gratis resor till asylsökande. Den möjligheten ska nu utredas.

Själv tillstyrkte jag motionen och är övertygad om, att hade inte denna motion lämnats in till regionen, hade inte "signalen" gått fram till Migrationsverket. Nu tänker denna myndighet utreda möjlighet om att bevilja gratis tåg- och bussresor. Sannolikheten att Migrationsverket i Gävleborg nu kommer att följa sina kollegor i Kalmar, upplever jag som stor.

– Som vi tolkar lagen är det inte tillåtet av oss som region att själva betala för de här resorna, men det finns en möjlighet att göra det i samarbete med Migrationsverket och det vill vi nu titta på. Vi har annars samma uppfattning som motionären att det vore bra om de här människorna kan röra sig mer inom länet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) /f d Tjernström/

Debatten fortsätter i ett viktigt ämne...

Detta motiv presenterades i Bryssel vid 60-årsjubiléet
("För mig var min pappa svart och min manna vit"... "För mig var det tvärtom")