Summa sidvisningar

torsdag 29 maj 2014

Vi vill ha ett bättre Europa

 
 
Kristdemokrater från Sverige vid AER Generalförsamling 2014
 
 
Efter medverkan under ett par dagars konferens i Dolnoslaskie, Polen - Assembly of European Regions Generalförsamling - med ca fyrahundra regionpolitiker ifrån Europa, gavs bland annat följande budskap till det nya EU parlamentet.
...
AER vill gratulera de nyvalda och de återvalda ledamöterna i det nya EU parlamentet och uppmana alla till ett arbete med återkoppling till den kunskap som finns på regional nivå.

AER noterar det låga valdeltagandet i EU och den ökande tendensen till euroskeptiska partier . Vi hoppas, att tillsammans med Europaparlamentet , andra EU-institutioner och medlemsstater, fortsätta bygga ett bättre Europa som bygger på demokrati , mänskliga rättigheter och jämställdhet . AER vill uppmuntra parlamentet och kommissionen att fortsätta sitt gemensamma arbete för ett bredare Europa med dess närområden . Här finns plikten att alltid i detta hjälpa medborgarna ...

Vi anser att en betydande del av de europeiska väljarna stöder ett starkt samarbete inom ramen för EU . Vi , som regionala politiker , är i ständig dialog med medborgarna... Vi vill ha ett bättre Europa , ett Europa med fokus på det som är viktigt för medborgare och där beslut skall fattas närmare människors behov . Det är därför subsidiaritetsprincipen måste vara nyckeln i det europeiska beslutsfattandet och den måste prioriteras på följande frågor:
- Använd regional expertis för att utforma sammanhållningspolitiken . Regionerna måste vara i centrum för medborgarnas behov . De måste därför vara med från första början i utarbetandet av partnerskapsavtal och operativa program för en social , territoriell och inkluderande regionalpolitik.

- Försvara anställning av ungdom på regional nivå . AER uppmanar EU att erkänna det verkliga mervärdet av regionala program för ungdomars rörlighet och sysselsättning . Varje år skickar AER genom sitt Eurodyssey Programme hundratals unga kvinnor och män utöver hela Europa för att skaffa arbetslivserfarenhet efter studierna och hjälpa dem in på den europeiska arbetsmarknaden . Denna framgångssaga måste fortsatt stödjas och utvecklas.

Paneldiskussion

- Hjälp regionerna i arbetet med demografiska förändringar . I Europa växer den äldre befolkningen. Ett aktivt och hälsosamt åldrande måste prioriteras. Det behövs en inkluderande och generationsövergripande strategi . Regionerna är pionjärer i att göra och genomföra användarbaserade , effektiva lösningar . De bör få stöd i detta . AER kan här vara ett forum för utbyte av kunskap och ge exempel på bästa praxis.


- Stödja en effektiv ekonomisk subsidiaritet .  99 % av företagen i EU är små , ​​det vill säga 23 miljoner företag . I en tid då globaliseringen av marknaderna har ändrat reglerna måste EU fokusera på nya möjligheter och vända sig till sina regioner med små och medelstora företag ...decentraliseringen är här en viktig faktor när man vill frigöra företagens konkurrenskraft. Europa 2020-målen kan bara nås med deltagande av regionerna .
- Stärka regionernas roll genom innovation . Våra regioner är värdar för några av de bästa universiteten och forskningscentra i  världen . Europas roll som en ekonomisk världsmakt kommer från högkvalitativa och högteknologiska hållbara produkter och tjänster. Regionerna bör finnas med i centrum för programmet Horisont 2020.


Aktivt deltagande vid voteringsärenden