Summa sidvisningar

lördag 19 september 2015

Patientens inflytande i vården

 
Under hösten 2014 lät Landstinget Värmland och Landstinget Sörmland personer med kroniska diagnoser utveckla sin vårdcentral och där ta fram metoder för hur deras besök kunde bli bättre. Projektet bedrevs vid Vårdcentralen City i Eskilstuna och Vårdcentralen Kronoparken i Karlstad. 4 000 000 kr beviljades projektet, vilket var länsöverskridande inom ramen för Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.

Det var en del i Landstinget Sörmlands arbete för att nå målsättningen Sveriges friskaste län 2025 samt Landstinget Värmlands satsning med att förstärka patienter och närståendes medskapande med hjälp av design- och tjänsteinnovation.

Vid mitt besök på Centralsjukhuset i Karlstad häromdagen fick jag mig presenterat detta projekt - kallad kroniskt engagerad.

Tillsammans har patienter och vårdpersonal gjort kartläggningar och tagit fram möjliga lösningar, prototyper, som fortsättningsvis testas och utvärderas.
Syftet har varit att utveckla vården tillsammans med patienterna för att ge maktbalans och öka respekten för patientens kunskap om sin sjukdom och hur den påverkar det dagliga livet.

Projektet Kroniskt engagerad har onekligen engagerat. Tillsammans har patienter och personal  arbetat intensivt för att med utgångspunkt från patienternas behov finna lösningar som skapar bättre förutsättningar för patienterna att hantera sin livssituation och kontakterna med vårdcentralen.

Enligt samstämmig uppfattning hos berörda är resultatet mer än godtagbart. Alla är mer än nöjda. Ökad förståelse och kunskap om patientens behov hos personalen och patienter, som känner sig sedda, lyssnade till och som getts unika förutsättningar att bidra till att själva utforma lösningar.

Projektet är också unikt ur perspektivet att det är av de första projekt nationellt som använt tjänstedesign som metod för att åstadkomma patientdelaktighet. Projektet har därför också bidragit till att skapa ny kunskap inom detta område.

Jag hoppas "att erfarenheter från detta projekt kan ge fortsatt ringar på vattnet"... inte bara inom ovan nämnda län utan i övriga Sverige.
..

Se nedan film plus faktahänvisning

http://landstingetsormland.se/Sa-styrs-landstinget/Sveriges-friskaste-lan-2025/Utvecklingsomrade-2-Personcentrerad-vard/Kroniskt-engagerade/

http://landstingetsormland.se/PageFiles/44337/Slutrapport%20kroniskt%20engagerad.pdf

http://www.regeringen.se/contentassets/642cd2c63546450c8d439fbc1f3e1a76/handlingsplan-2014-till-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-behandla-kroniska-sjukdomar-s2014.016