Summa sidvisningar

måndag 31 mars 2014

Världens bästa land att åldras i

 
Tack vare Kristdemokraterna har Sverige blivit världens bästa land att åldras i. Det berättas också genom  Alliansens pågående valkampanj.

– Det är självklart något för oss att vara stolta över men också något att bygga vidare på, för utvecklingen av äldreomsorgen blir aldrig färdig. Vi vill ta ytterligare steg för att förbättra värdigheten, kvaliteten och självbestämmandet inom äldreomsorgen, säger äldreminister Maria Larsson.

För fyra år sedan lovade vi att förbättra de äldres situation. Stora miljardsatsningar har gett resultat. Enligt uppgifter från både EU och OECD är Sverige i dag världens bästa land att åldras i. Förutom Holland är Sverige det land som satsar mest pengar på äldre, och ingen annanstans än här finns det fler vårdanställda per invånare över 65 år.


-Vi ser tydliga förbättringar på samtliga områden. Användningen av olämpliga hjälpmedel har minskat med 35 procent över på åtta år.
-Den palliativa vården har förbättrats, i dag har 85 procent en annan person närvarande vid dödsögonblicket och lika många dör utan trycksår.
-254 kommuner arbetar personcentrerat med demenssjuka med hjälp av BPSD-registret vilket på ett tydligt sätt förbättrar livskvaliteten för de demenssjuka.
-Brukarundersökningar visar att äldre är nöjda med sin vård. Nio av tio känner sig trygga med omsorgen de får. Det betyder förstås inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda.

– Man ska kunna fortsätta att vara den person man alltid har varit, även när man behöver samhällets omsorg och vård. Vi har tagit många och viktiga steg på vägen för att göra det möjligt för alla. Med fortsatt förtroende att leda Sverige kommer vi att fortsätta att förbättra äldreomsorgen, säger äldreminster Maria Larsson.

Kristdemokraterna har bland annat lovat att mat och måltider för äldre ska vara ett priotierat område under nästa mandatperiod.

 

fredag 21 mars 2014

Stolt Landsting samlar sig inför nya utmaningar


Invigningstal av Tommy Berger och Patrik Stenvard

Under tre fredagar denna månad, visar Landstinget Gävleborg upp stora delar av sin verksamhet och i samband med det finns även en påminnelse till sina över 7000 medarbetare, att från och med 1 jan 2015 är något nytt på gång... En ny region Gävleborg skapas, där Landstinget Gävleborg slås samman med Region Gävleborg.

Dialysverksamheten  i Gävle presenterades bl a på detta sätt... Själv
påminde jag om lyckade försök i Jönköping med egenvård. "På gång fick jag höra...Bra!"

Idag var jag med på en av dessa tre tillfällen med närmare 2000 medarbetare. Platsen var Flygstaden i Söderhamn. Förutom ett 60-tal utställare från landstingets egen verksamhet fanns åtskilliga seminarier. En stolt verksamhet visades upp, där minglandet bland idel glada medarbetare fanns, bådar gott för länets medborgare. Här kommer förutom framtidens Hälso- och sjukvård även andra verksamheter att ingå, alla med ett utvecklingsansvar för länet i så vitt skilda områden som infrastruktur, utbildning, kompetens, forskning, mm Vad den nya regionen kommer att heta blir en fråga för politikerna framöver.

Information gavs om "den nya FöretagshälsanHär ges information om den nya enheten i Söderhamn -
Asyl- och migranthälsan Gävleborgsöndag 16 mars 2014

Samhället större än staten...

Samhället är oändligt mycket större än staten. Ett öppet samhälle byggs på tydliga värden, visar tolerans för olikheter och ger utrymme för människor att växa. Samhällsbyggandet utförs varje dag av de människor som deltar i och utgör det civila samhället, med dess breda spektra av frivilliga och ideella föreningar och verksamheter.
Häromdagen - torsdag 13 mars -  tillsatte Alliansregeringen en stor offentlig utredning kring civil­samhällets villkor. Ministrarna Göran Hägglund och Maria Arnholm påminde om civilsamhällets betydelse i debattartikel i DAGEN.

6 000 000 av oss i Sverige har valt att vara med i en eller fler föreningar. 1 700 000 av oss lägger en del av sin tid på ideellt arbete i en av civilsamhällets 220 000 organisationer. Den tillit mellan människor och den tillförsikt om framtiden som är typisk för vårt land hämtar mycket av sin kraft ifrån ett av världens starkaste civil­samhällen. Detta går också att mäta i pengar. Tiden som läggs ned motsvarar cirka 400 000 årsarbetskrafter. Civilsamhällets organisationer omsätter uppemot 220 miljarder årligen och är arbetsgivare åt 140 000 människor.

Alliansen har sedan första dagen varit noga med att politiken för civilsamhället utformas i nära dialog med civilsamhällets aktörer. Grundinställningen har varit att politiken och det offentliga är ett komplement till civilsamhället, inte tvärtom. Utredarens uppgift är därför att lämna bidrag till hur politiken ytterligare kan underlätta för civilsamhället att blomstra – på sina egna villkor.

lördag 8 mars 2014

Ökad makt till patienten

 
I torsdags fattade regeringen beslut om en proposition till ny patientlag. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja dennes integritet, självbestämmande och delaktighet. För den som önskar söka vård i ett annat landsting än det egna - kortare vårdkö i grannlänet eller om man bor i ett län och jobbar i ett annat - kommer denna möjlighet nu att finnas.
Den nya lagen kommer också att förstärka informationsplikten gentemot patienten och förbättra möjligheten att få en ny medicinsk bedömning.

Under senare år har Socialminister Göran Hägglund arbetat intensivt med att stärkta patientens ställning i många avseenden. Det gäller till exempel reformer för ökad valfrihet, lagstadgad vårdgaranti, skärpt tillsyn och förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Med den nya lagen stärks patientens ställning ytterligare när det gäller möjligheten till inflytande och delaktighet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

...
Nästa steg måste vara att ge patienten valfrihet också när hon eller han behöver ligga kvar på sjukhuset. Paradoxalt nog är lagreglerna för den europeiska patientrörligheten mer långtgående än patientens rätt att söka slutenvård över landstingsgränserna. Varför ska det vara svårare för patienter att söka sig till ett sjukhus i en annan del av landet än till ett sjukhus utomlands?... En del av jobbet återstår och kanske allt om Alliansregeringen förlorar valet i höst. Då försvinner valfriheten.
 


söndag 2 mars 2014

Barn och unga mår inte så bra...Någon har sagt... ”Barn och unga mår inte så bra som de har det”. I genomsnitt har barn och unga det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige, samtidigt som rotlöshet, ångest och bristande framtidstro är vardag för alltför många. Vi ser att skolresultaten sjunker och många unga har svårt att få jobb. Den psykiska ohälsan hos barn och unga oroar. Förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och unga ökar. Trots att det har skett en kraftig nedgång i självmordsstatistiken generellt så har antalet självmordsförsök bland barn och unga ökat. 
Att må bra handlar inte bara om pengar och standard, utan om mycket mer än så. Och att vi fått det bättre i genomsnitt betyder inte att alla har det bra.

Hur våra barn och unga mår är framförallt viktigt i sig – här och nu – för varje enskilt barn. Men det är också viktigt på sikt, för samhället i stort. De mänskliga resurserna blir en allt mer avgörande faktor för ett lands ekonomiska utveckling och konkurrenskraft. På en framtida världsmarknad kan inte Sverige konkurrera med pris utan med kunskap, kompetens och kvalitet. Och människor som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar bättre. Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet. En sund och framgångsrik utveckling av samhället och landet måste därför utgå från familjens villkor och vardag – alla familjers, oavsett hur familjen ser ut. Ingen människa kan fungera optimalt i sina olika roller i livet om man inte har balans i tillvaron. Detta är viktigt i det lilla men också i det stora. Det är viktigt för oss som vuxna, men inte minst viktigt för barnen som är helt beroende av föräldrarnas omsorg och fostran.