Summa sidvisningar

lördag 27 april 2013

Press releaseEfter tre dagar i Dnipropetrovsk, Ukraina... med regionpolitiker från Europa, vill jag återge nedan pressrelease... Eng / Fra
Håll till godo!PRESS RELEASE

Assembly of European Regions’ members join forces to pursue the Eastern Partnership Initiative beyond 2014
Dnipropetrovsk (UA), 26 April 2013


The Assembly of European Regions (AER), together with the Ukrainian Region of Dnipropetrovsk, organised yesterday a conference which gathered 150 European, national and regional political representatives. The purpose of this gathering was to discuss how interregional cooperation can be boosted in the context of the ‘Eastern Partnership’, the Eastern dimension of the European Union Neighbourhood Policy (ENP). The conference also looked ahead at the 3rd Eastern Partnership Summit to be held in Vilnius (LT) in November this year to raise awareness about the future of the Eastern Partnership.

Participants adopted a Statement in which they urge European and national leaders not to miss the opportunity to reinforce the Eastern Partnership during the forthcoming Summit: the Eastern Partnership initiative, as the Eastern dimension of the neighbourhood policy, should absolutely be further developed as a priority of the EU foreign policy. 

AER also ask for the full recognition of the role regional governments play in implementing the goals of the Eastern Partnership road maps and action plans, as it is the regional level which is crucial when it comes to the socio-economic development of the territories. ”Since the early 1990s’, AER has established cooperation with regions of Eastern Partnership countries. We provide a platform for concrete cooperation between regions, including the exchange of know-how and good practices, the promotion of good governance, and people to people exchanges,” stated Mrs Hande Özsan Bozatli, President of AER Committee on Culture, Education, Youth and International cooperation. “We invite the EU to benefit of our long experience and we put our network at its disposal to further develop the regional dimension of the Eastern Partnership Initiative” she added.

The Head of Dnipropetrovsk region Dmitriy Kolesnikov defended that this AER meeting in Dnipropetrovsk,  granted the regions with the opportunity to better understand each other and reinforce the links between them. “The exchange of knowledge through a platform such as AER accelerates the integration process between regions from the Eastern Partnership and the EU. I’m convinced that this was an excellent opportunity to discover Dnipropetrovsk and to have a fresh look at Ukraine. Moreover, it will allow to expand cooperation in social, cultural and educational matters”.

True to its will to lead concrete action, AER is organised today, in cooperation with the Region Dnipropetrovsk, a partnership fair where all participating regions will have the opportunity to network and initiate common projects.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les membres de l’Assemblée des Régions d’Europe unissent leurs forces pour poursuivre l’initiative du Partenariat oriental au-delà de 2014Dnipropetrovsk (UA), le 26 avril 2013

L’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), en collaboration avec la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, a organisé hier une conférence qui a réuni 150 représentants politiques européens, nationaux et régionaux. Le but de cette rencontre était de discuter sur la façon dont la coopération interrégionale peut être stimulée dans le cadre du « Partenariat oriental », la dimension orientale de la politique de voisinage de l’Union Européenne (PEV). La conférence s’est également penchée sur le 3e Sommet du Partenariat oriental qui se tiendra à Vilnius (LT) en novembre de cette année afin d’attirer l’attention sur l’avenir du partenariat oriental. 

Les participants ont adopté une déclaration dans laquelle ils exhortent les dirigeants européens et nationaux à ne pas manquer l’occasion de renforcer le partenariat oriental lors du prochain Sommet : l’initiative du Partenariat oriental comme dimension orientale de la politique de voisinage doit absolument être développée comme une priorité de la politique  étrangère de l’UE. 

L’ARE demande également la pleine reconnaissance du rôle que jouent les gouvernements régionaux dans la réalisation des objectifs de la feuille de route du partenariat oriental et des plans d’actions. En effet, le niveau régional est crucial quand il s’agit de développement socio-économique des territoires. « Depuis le début des années 1990, l’ARE a établi une coopération avec des régions de pays du Partenariat oriental. Nous fournissons une plate-forme pour une coopération concrète entre régions, y compris l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques, la promotion de la bonne gouvernance et les échanges entre citoyens » a déclaré Madame Hande Özsan Bozatli, Présidente de la Commission Culture, Education, Jeunesse et Coopération internationale de l’ARE. «Nous invitons l’Union européenne à bénéficier pleinement de notre longue expérience. Nous mettons notre réseau à sa disposition pour développer davantage la dimension régionale de l’initiative du Partenariat oriental », a t-elle ajouté.
Le Chef de la région de Dnipropetrovsk, Dmitriy Kolesnikova souligné que cette réunion de l’ARE à Dnipropetrovsk a été l’occasion pour les régions de mieux se connaître et de renforcer leurs liens. «L’échange de connaissances par le biais d’une plateforme telle que l’ARE accélère le processus d’intégration entre les régions du Partenariat oriental et de l’UE. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une excellente opportunité pour découvrir Dnipropetrovsk et d’avoir une nouvelle image de l’Ukraine. En outre, nous allons élargir notre coopération sociale, culturelle et éducative».
Fidèle à sa volonté de mener une action concrète, l’ARE organise aujourd'hui, en coopération avec la Région de Dnipropetrovsk, un salon du Partenariat où toutes les régions participantes auront l’occasion d’enrichir leurs réseaux et de lancer des projets communs.


The Assembly of European Regions (AER – aer.eu) is the largest independent network of regions in wider Europe. Bringing together more than 250 regions from 35 countries and 16 interregional organisations, AER is the political voice of its members and a forum for interregional co-operation.

AER Contacts
 :

Francine Huhardeaux
Head of Press & Communications

António Buscardini
Press & Communications Officer

tisdag 23 april 2013

Kunskapsutveckling...


I vårt samhälle finns idag åtskilliga projekt och som sådana är de när det är som bäst oftast tidsbestämda med en början och ett slut. Efter projektet skall då finnas ett "bärande koncept" med ett motto... "fortsättning följer"! utan externa bidragsgivare.

I Gävleborg har det funnits ett projekt - Väv 12 - där  visionen har varit, att vi skall ha en världsledande äldresjukvård med befolkningens fulla förtroende.
Målet har varit att De mest sjuka äldre och deras anhöriga skall känna sig trygga med vården och tycka att den är tillgänglig och kontinuerlig.  Här skall de mest sjuka äldre få bästa möjliga omhändertagande i hälso- och sjukvården. Efter två års ekonomiskt stöd från statsmakten med 16 mnkr har man kommit fram till följande koncept bland annat.

Detta skall ske bland annat genom 
-att man ser till hela patientens bästa... där patientens situation går före sjukdom på ett patientsäkert sätt före, under och efter sjukdom/åtgärd/behandling... jämställt och jämlikt på ett sådant sätt att patienten upplever trygghet och tillit... så att patienten kommer till rätt instans
-att man samarbetar mera genom teamarbete med patienten, med yrkesgrupper, med verksamheter och med vårdgivare.

Tyvärr har detta projekt stannat därvid och det kompetenscentra, som var ambitionen, blev "tummetott"!
...

Principskiss över projektmålens koppling till vision, målbild och synsätt har varit enl nedan

fredag 19 april 2013

Framtidens universitetssjukhus

 
I början av veckan åkte Samverkan Gävleborg på Studiebesök till bland annat Linköpings Universitetssjukhus - US... värdar för vårt besök var den allians av partier, som styr landstinget Östergötland /m,c,fp,kd och vl/.

Här byggs - framtidens universitetssjukhus - där sjukvård, forskning och utbildning möts i modern miljö. Idag finns  600 vårdplatser där cirka 5 500 medarbetare, alla med unika kompetenser samverkar för att skapa en trygg och effektiv vård.
Sjukvården på US är av hög kvalitet med ett antal nationella spjutspetsar inom den högspecialiserade vården. Sjukhuset erbjuder diagnostik, konsultation och behandling inom alla medicinska specialiteter utom organtransplantation. Flera av sjukhusets kliniker redovisar resultat i absolut internationell toppklass.


..
Läkarutbildningen vid Linköpings universitet,  tilldrog sig även vårt intresse. Här är problembaserat lärande och tidig patientkontakt det som utmärker läkarprogrammet. Man tror att helhetsperspektivet på människan och studenternas förmåga att kommunicera med patienter har bidragit till att utbildningen ofta rankas som Sveriges bästa läkarutbildning.
Programmets upplägg präglas av verklighetsanknytning och integration, där teori och begrepp kopplas till riktiga situationer. Man studerar inte de traditionella ämnena, som anatomi, histologi, kemi och fysiologi, separat utan med utgångspunkt i de olika organsystemen. Under hela utbildningen har man, via besök och praktik, nära kontakt med sjukhus och vårdcentraler. Dessutom får alla studenter inom medicin och vård träna på att arbeta i team i en vanlig sjukhusmiljö med riktiga patienter på klinisk undervisningsavdelning.


..
På återseende säger jag och tack alliansvänner i Östergötland för fint program med lärorika stunder med åtskilligt av kunskaper inför vårt maktövertagande i Gävleborg nästa år!torsdag 11 april 2013

Det tysta språket

 
Idag hade jag förmånen, att för andra gången träffa PiaKerstin (Kia) Silverdal, medfödd gravt hörselskadad. Hon är specialutbildad som palliativ vårdundersköterska och har under 30 år jobbat med människor inom vård.

Hon påminde mig än en gång om vikten av god språklig kommunikation, för patienter och deras anhöriga, även för såväl döva och dövblinda samt gravt hörselskadade, gentemot personal inom hälso- och sjukvård. Här vill Kia vara "länken" mellan dessa parter.

Inte minst vid livets slut hos de med grav hörselskada, dövhet eller dövblindhet gäller att mötas med värdighet, omtanke och respekt. Detta är en sårbar grupp som inte kan kommunicera med personal om det inte finns teckenspråkskunnig personal eller tolk.
..
Kia´s företag - PalliaVårdTecken - ett ambulerande företag, erbjuder sina tjänster till landsting, kommuner och privata hem samt skolor och studieförbund.
 
Landstingsstyrelsen beslutade 27 febr i år om förbättringsaktiviteter avseende nyttjandet av språktolkar inom Landstinget Gävleborg. Jag påminde då även om dövtolkens betydelse... jag lovade Kia att bevaka ärendet.
 
Själv säger ...Du behövs Kia. Lycka till... ge inte upp!
Rapport - Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva!
 
 
Bild tagen vid Maria Larssons invigning av Äldreboken
av Jan Bornestig-Hofors och  Håkan Olsén - Falun
16 nov 2012 Torsåker
 
 

måndag 8 april 2013

Neonatalvård i Gävleborg

Neonatalvård innebär att nyfödda, ofta men inte alltid för tidigt födda, hamnar på en särskild avdelning efter födseln, på grund av att de behöver mer eller mindre hjälp i början av livet. Utöver detta kan man också säga att alla nyfödda som behöver vård, återfinns på denna vårdavdelning.

När man läser Landstinget Gävleborgs hemsida på nätet, förstår man snart att vi har Neonatalvård på Gävle sjukhus. Upplysning om att detta även finns på Hudiksvalls sjukhus finns däremot inte. I Gävle finns 9-10 platser och i Hudiksvall 4. När jag vid studiebesök på avd Neonatal vård, 107 A, i Gävle häromdagen, fick jag klart för mig att det idag finns ett fruktbärande samarbete mellan dessa sjukhus i ämnet neonatalvård.

Det som bekymrar är de undermåliga lokaler som idag finns för denna verksamhet på bägge sjukhusen. Patientsäkerheten är onekligen här hotad.  Idag är neonatalavdelning i Hudiksvall stängd på obestämd tid. Detta orsakat bland annat i början av året genom två fall av MRSA, en hudbakterie som har förmågan att tåla penicillinliknande antibiotika. För att utreda om fler personer kan ha blivit smittade har de som kan ha kommit i kontakt med bakterien blivit kontaktade av barnavdelningen i Hudiksvall och Gävle.

- Bärarskap av MRSA orsakar ingen sjukdom, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare. Om man får en infektion med MRSA, exempelvis ett sår som blir ömt, rött och varande så går infektionen att behandla, men med andra läkemedel än de vi oftast använder.

Verksamheten i Hudiksvall ombesörjs nu av Gävle sjukhus i väntan på att Vårdhygien och Smittskydd Gävleborg fortsätter arbetet med smittspårning enligt de rutiner som gäller för den här typen av situationer.
- Vi tar situationen på stort allvar och verksamheten ser över arbetssätt och hygienrutiner från BB via förlossning, barnavdelning och barnmottagning, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.
..
Nu väntar jag på information om kommande investeringar i ämnet lokaler, vilket som oftast kommer väldigt sent. Idag finns nämligen ingen sådan investering på tur vad jag vet... Bättre sent än aldrig!
..

torsdag 4 april 2013

Väntan på läkare

Mer än en gång har jag i debatten framfört åsikten i det orimliga att väntetider på länets akutvård är för höga. Orsaken till denna väntan har varierat, men faktum kvarstår att väntan på läkare måste minimeras.


När jag så läser gårdagens - DAGENS Medicin - blir jag glatt överraskad. I Örebro har ett förändrat arbetssätt mer än halverat väntetiden till läkare dagtid. Här liksom i övriga Sverige har trycket på akuten ökat, men efter att personalen har provat och diskuterat, utvärderat och testat igen har man arbetat fram en metod som gör besöken snabbare.

Örebromodellen, som testats vardagar dagtid, innebär att en internmedicinare eller kardiolog tillsammans med sjuksköterskor eller undersköterskor gör en snabb första bedömning av alla medicin- och kardiologpatienter. Larmpatienter undantas. Nästan 40 procent av patienterna kunde gå hem direkt efter teambedömningen. Resten hänvisades till den ordinarie medicinakuten, till andra kliniker, eller lades in.

Väntetiden till läkarbedömning vid teambedömningen blev i median 19 minuter, mot 50 minuter eller längre annars. En försöksmodell har nu blivit rutin.

Dags  för Gävleborg att titta på Örebromodellen!