Summa sidvisningar

torsdag 15 december 2011

Satsning för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor under mandatperioden -2011 -- 2014- för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Målet är att få hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård att samverka bättre kring de äldre. Under 2012 satsar regeringen 1,27 miljarder kronor.

Kontinuitet, överblick och samverkan

För en äldre person med många olika symptom och diagnoser kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier vara svåra att överskåda. Det ställer krav på ett situationsorienterat arbetssätt där vård och omsorg ska bedömas utifrån en helhetssyn på personens samlade livssituation, människors olika behov, symtom och besvär. En god vård och omsorg för äldre förutsätter hög grad av kontinuitet, överblick och samverkan över specialitets-, professions-, och organisationsgränserna.

Definition av gruppen
Gruppen definieras enligt följande av Socialstyrelsen: ”Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.”
Med omfattande sjukvård avses: multisjuklighet (tre diagnoser senaste tolv månaderna), fler än 19 vårddagar i slutenvård eller fler än tre inskrivningar i slutenvård eller fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård. Med omfattande omsorg menas de äldre som bor permanent i särskilt boende, de som har beslut om 25 eller fler timmar hemtjänst per månad, de som bor i korttidsboende eller har beslut om insatser med stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
2010 utgjorde denna grupp 18 procent av befolkningen 65 år och äldre det vill säga 297 000 personer.

Läs mer om de mest sjuka äldre på

www.regeringen.se/aldresamordning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar