Summa sidvisningar

måndag 14 april 2014

Utvecklingen går åt rätt håll...Utvecklingen går åt rätt håll när antalet barn som berörs av vräkningar minskar. I de kommuner som regeringens hemlöshetsamordnare har besökt är minskningen ännu större. Det skriver Maria Larsson och och kristdemokraten och hemlöshetsamordnaren Michael Anefur på Svt debatt.
 


Barn som vräks. Orden är fruktansvärt laddade och kan framkalla bilder för ens inre som gör ont. Men hur ser det ut i landet? Vräkningar har alltid förekommit men det var först nyligen som vi fick veta hur många barn som är berörda. Tidigare regeringar brydde sig inte om att fråga. Alliansregeringen har gjort det. I närmare hälften av Sveriges 290 kommuner var detta ett problem och det oavsett politisk ledning.
Sedan den 1 januari 2012 har regeringens nationelle hemlöshetssamordnare arbetat med att ge stöd till kommuner i deras arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Ett specifikt uppdrag för hemlöshetssamordnaren var att särskilt uppmärksamma kommunernas vräkningsförebyggande arbete då det handlar om familjer med barn. Socialstyrelsens kartläggning från år 2011 visade att det finns 34 000 personer i hemlöshet eller som är utestängda från bostadsmarknaden. 82 procent av dessa personer finns i de kommuner som hemlöshetssamordnaren har besökt.


Vräkning av barn minskar

Statistik från Kronofogdemyndigheten visar att antalet barn som berörs av vräkningar har minskat med 24 procent från 2011 till 2013. I de kommuner som hemlöshetssamordnaren besökt är minskningen 45 procent. Statistiken för 2013 visar att 50 vräkningar gjordes där barn var närvarande vid själva vräkningstillfället. Vid 16 av dessa tillfällen var socialtjänsten inte närvarande. Det är oacceptabelt.
Mycket arbete kvarstår för att förhindra vräkningar av familjer med barn. Barns behov av att få känna trygghet och kontinuitet i sitt boende är grundläggande. Professorerna Gunvor Andersson och Hans Swärd har i sin forskning belyst att det är mer omvälvande för barn än vuxna att tvingas lämna sitt hem. Det förebyggande arbetet är såldes mycket viktigt. Kommunen behöver ha ett gott samarbete med hyresvärdarna. Om socialtjänsten får en tidig signal när saker och ting inte står rätt till i boendet, finns möjligheten att agera och erbjuda hyresgästen stöd samt eventuella insatser i ett tidigt skede. Då kan situationen lösas på ett sätt som är bra för både hyresgästen och hyresvärden.


Svårare få boende

Det är viktigt att så långt som möjligt undvika vräkningar. Lika väsentligt är att människor kommer in på bostadsmarknaden. Framförallt saknas det billiga hyresrätter i dag. Konkurrensen om bostäderna ökar och som ett led i det har även kraven på hyresgästerna. Det kan handla om krav från bostadsbolagen på att hyresgästen ska ha fast anställning, en viss årsinkomst, inga betalningsanmärkningar och ett tidigare prickfritt boende. Detta slår mot personer med missbruk eller psykisk ohälsa, men även ungdomar och nyanlända flyktingar. Ensamstående med barn och personer med svag ekonomi är andra som drabbas av dessa krav.


Samarbete på nationell, regional och lokal nivå krävs

Traditionellt sett har hemlöshet varit en uppgift för socialtjänsten. Men på ett strukturellt plan är situationen på arbetsmarknaden, inriktningen på integrations-, hälso- och sjukvårdspolitiken och framför allt bostadspolitiken andra viktiga faktorer. Utan denna helhetsbild är det svårt att förstå och arbeta mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. För att komma tillrätta med dessa problem krävs ett delat samhälleligt ansvarstagande på såväl nationell som regional och lokal nivå.
Regeringen har med den nationellt insamlade statistiken och hemlöshetssamordnaren bidragit till jämförbarhet mellan kommunerna och stöd till dem. Några kommuner X/ har sagt nej till besök från hemlöshetssamordnaren och därmed den utsträckta hand som regeringen ger. Hur varje kommun hanterar frågan avgörs av den politiska ledningen i respektive kommun. Där ligger ansvaret för de barn som berörs av vräkning i vårt land.
..
x/ I Gävleborg är det endast Ljusdal som tackat ja till besök av hemlöshetssamordnaren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar