Summa sidvisningar

söndag 2 februari 2014

Vården för sjuka äldre blir bättre i Sverige

 
Under innevarande mandatperiod 2010-2014 utgår fyra miljarder kronor till landets kommuner och landsting i satsningen - de mest sjuka äldre ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande. Satsningen har delats in i åtta delområden.
 1. Skapa samverkan och samordning
 2. God hälsa vård och omsorg
 3. God och säker läkemedelsanvändning
 4. God vård i livets slutskede
 5. God vård vid demenssjukdom
 6. Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter
 7. Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens
 8. Bättre uppföljning och utvärdering
Pengarna som satsas till dessa områden ska kopplas till resultat och prestation vad gäller förbättring av vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Genom ekonomiska incitament har här regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting målsättningen att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting, se till att vården i högre grad utgår ifrån patientens behov.

I media hittar vi i dagarna förutom oseriösa inlägg inom området svensk äldreomsorg även de med större faktaunderlag. I det förstnämnda fallet SVT´s undersökning bland 1000 inv och den senare av Socialstyrelsen brukarundersökning hos 140 000 äldre som bor på särskild boende eller har hemtjänst. Den sistnämnda visar att 89 procent av de som har hemtjänst och 83 procent av de med särskilt boende är nöjda med den omsorg de får medan andelen missnöjda är under 5 procent.

Glädjande är att i dagarna få återrapporterat i länsmedia om utfall i pengar till länets kommuner. Den senaste rapporten återfinns bland annat  i Arbetarbladet om Gävle kommun, som fått 11,7 milj kronor extra för sitt jobb under 2013 enligt ovan kriterier. På hemresan med tåg i fredags från Gävle frågade jag Hofors kommunalråd hur mycket pengar det blev för kommunen... detta kunde hon inte svara på. Idag kan jag meddela att det blev 1,4 milj kronor extra till lagd budget att användas 2014.
...

Sverige har en växande grupp äldre och de äldre lever allt längre och är friska allt längre upp i åren. Det är mycket positivt. Gruppen De mest sjuka äldre utgörs idag av knappt 300 000 personer. För att tillhöra gruppen mest sjuka äldre ska man vara 65 år eller äldre och ha omfattande behov av vård och omsorg. Med detta menas någon eller några av följande kriterier:
 • Multisjuklighet, minst tre diagnoser senaste 12 månaderna
 • Fler än 19 vårddagar eller tre inskrivningar i slutenvården
 • Fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård
 • Äldre som bor permanent i särskilt boende
 • Har 25 timmar eller mer i hemtjänst per månad
 • De som bor i korttidsboende eller har assistans enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar